Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

14 mei 1863

van

Multatuli,Tine Douwes Dekker-van Wijnbergen bio en Eduard Douwes Dekker (jr.) bio

aan

A. Hotz (bio), J.C.P. Hotz bio

 

Volledige Werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866 (1977)

terug naar lijst

14 mei 1863

Brief van Multatuli, Tine en Edu aan de familie Hotz. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)

De enveloppe is geadresseerd: Mr J.C.P. Hotz Spoorweg laan la Haye; en gestempeld: Nord 15 5 1863.

Brussel 14 Mei

Waarde Hotz! Dat ik niet schreef is omdat ik verdriet heb en in gedurige spanning ben wat ik doen moet. Ik heb moeielyke dagen. Dat is alles wat ik zeggen kan, en daarmeê kan ik geen brief vullen. Met m'n heele troep op uw dak vallen kan niet. Van U en Truida is 't allerliefst maar van my zou 't beroerd wezen. Geloof me dat kan niet.

Wel wil ik graag by u komen, alleen, en dat zal ik doen. Den laasten tyd sta ik elken dag op sprong. Voor 4 dagen stond m'n koffertje al gepakt, en dat was in verband met een plan om in den Haag pogingen te doen om naar Indie te komen. Die pogingen heb ik nu weêr uitgesteld maar ik denk er nog over.

Myne positie is zeer gecompliceerd en lykt wel een zet op 't schaakbord. De indécisie daarover was oorzaak dat ik U niet schryven kon. Nooit had ik een uur waarin ik iets anders had kunnen schryven dan dat ik verdriet en zorg had - en dat stuit my, want het wordt vervelend op 't laast.

Twyfel niet aan myn hart voor ulieden.

Hoe het loopt, ik kom weêr by U, maar ik wou graag komen met een doel, en niet alleen om makkelyk en lekker te leven, zoo als my dat door U verschaft wordt.

Ik denk aan U allen met de meeste hartelykheid, en ben knorrig op Edu die wel veel spreekt over al z'n pleizieren maar weinig over Albert en Truida en Francis. Wat hem 't meest heeft getroffen is de kuil in den tuin en Scheveningen. Dat hindert my. -

Twyfel in godsnaam niet aan myn hart. Ik kom zoo gaauw ik weet wat ik in den Haag doen moet. Het schryven voor publiek verveelt my, en baat niets.

Dag beste hartelyke mensen Truida, francisca en Albert. Ik verlang naar U, maar dat is luxe, - ik mag niet toegeven in luxe.

Everdine groet U heel vriendelyk, en zou graag willen komen maar zy zegt ook dat het niet kan. Zy zou zich bezwaard voelen.

Ik denk dat ik over een dag of acht kom en zal 't U schryven of telegraferen.

Schaak jelui? Whist jelui? -

Denk je dat het my niets kost niet by jelui te zyn?

Douwes Dekker

beste lieve hartelijke menschen allemaal! neen twijfel in godsnaam niet aan ons hart maar wij allen komen kan waarlijk niet, geloof toch goed, wij innig getroffen zijn over U aller hart nooit hebben wij zulke vriendschap ondervonden. Wij groeten U allen regt hartelijk Dek zal wel spoedig bij u komen denk ik, hij heeft zeer moeijelijke dagen maar zoo als altijd hij houdt zich dapper, ik omhels u allen in gedachte

Uwe u liefh

Everdine

dag lieve Albert. ik maak een meçaniek