Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

30 januari 1887

van

Mimi Douwes Dekker (bio)

aan

Hendrik Clemens Muller (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

30 januari 1887

Brief van Mimi aan H.C. Muller. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)

N. Ingelheim

30 Jan 87.

Beste Muller! D. kreeg uw briefkaart, hy begrypt dat ge liever opgeeft - maar hebt ge geen lust een nieuwe party optezetten? Als het voor U ook een genoegen is, doet hy het graag. Ge zoudt dan wit hebben en àls ge e2-e4 speelt, volgt van hem e7-e5. Maar natuurlyk een offer mag het niet zyn, alleen in geval ge het ook graag doet. D. is heel zwak. verontrustend zwak. juist deze laatste maand is dat zoo verergerd. iets versterkends nemen, een glas wyn drinken, of ook maar goed eten doet hy niet. dat is iets wanhopends. alleen kan hy goed slapen (ten minste als geen hoest of asthma - buien hem plagen) en dat is zyn medicyn. Het hart zinkt me soms in de schoenen, maar hy zelf ziet het goddank niet zoo zwart in. ik zeg goddank, omdat hy dan meer door zorgen geplaagd zou worden. Ziek is hy eigenlyk niet. en ook niet bitter gestemd, maar kalm en zelfs tevreden. - Toen ik aan den dokter hier vroeg of er direct gevaar was? Zei hy: By iemand van zyn leeftyd en zyn zwakte moet men op alles gefaßt zyn!’ Dat was een paar dagen geleden, en sedert is hy nu weer wel wat bygekomen. Doel er in je kaarten niet op dat het zoo erg is; het is ook mogelyk dat de Dr het minder goed inziet.-

Ofschoon hy zich niet instaat voelt iets te doen of het kleinste briefje te schryven, vindt hy dat schaken per corresp. prettig. Zyn zet bestudeert hy 's morgens by het ontbyt en leest daarna de couranten. - Tusschen den middag zooals nu slaapt hy weer wat, en 's avonds lees ik hem het een of ander voor. - A propos hebt ge iets gevonden omtrent zyn party met van der Linde? [1.] party met van der Linde: van 17 januari tot half maart 1875 speelde Multatuli een partij korrespondentieschaak met A. van der Linde, die Multatuli met zwart won. Van der Linde gaf in zijn tijdschrift De Schaakwerld (april 1875, blz. 190-192) een analyse van deze partij waarin hij zijn verlies trachtte toe te dekken. (Zie V.W. XVII, blz. 264-504).-

O, Nieuwenhuis! het is te erg. Hebt gy of een van uw vrienden hem reeds bezocht, mag dat, en hoe houdt hy zich? - Kan hy die eenzaamheid verdragen en al die andere ellende? ik houd hem voor zoo heel heel goed en edel - het is bitter treurig. Dek denkt ook zoo dikwyls aan hem.-

Beste Muller als je dr de Vries [2.] dr de Vries: Hendrik de Vries, Multatuli's ‘huisarts’; zie V.W. XXII, blz. 778. spreekt, wilt ge hem dan wat zeggen van dek? Ik hoop toch hy nog wat beter wordt als 't weer zachter wordt! wie weet, als dat hoesten hem maar rust liet! - enfin dat is het oude lied, altyd geslingerd tusschen hoop en vrees. Maakt gy het goed, en uw vrouwtje? Onze jongen is één levenslust, heerlyk om aan te zien. Zeker als uw kereltje ook.-

Och neen, uw wensch naar aanleiding van v. Laars register geuit, zal wel niet vervuld worden! Is dat register wezenlyk nuttig? Maar ge behoeft al deze vragen niet te beantwoorden. dat zou te veel zyn! ontvang alleen een hart. groet met uw beiden van

uw toegenegen

M. Douwes Dekker Schepel