Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

24 mei 1881

van

Multatuli, Mimi Douwes Dekker bio

aan

Christina Johanna Jacoba Merens-Hamminck Schepel

 

Volledige Werken. Deel 21. Brieven en dokumenten uit de jaren 1881-1882 (1990)

terug naar lijst

24 mei 1981

Brief van Multatuli en Mimi aan mevr. C. Merens-Hamminck Schepel. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (N.L.M.D. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Nieder-Ingelheim, 24 mei 81 lieve beste Chris! Zoo-even ontvingen wy (dat heet Mies, maar dat is 't zelfde) je brief. Terwyl Mies hem openmaakte, zei ik: wèl, wèl, ik ben benieuwd wanneer ze komt! En zie, je deelt ons mee dat je niet komt! Of, beter gezegd, dat het niet waarschynlyk is, want ik kan maar niet gelooven dat er niets aan te doen zou zyn! Je vraagt aan Mimi of ze je brief niet seurig heeft gevonden? Nee, waarachtig niet, lieve Chris. Wees dáár gerust op. Integendeel, schryf altyd zoo precies naar je stemming.

Dat ik je antwoord inplaats van Mies heeft tot reden dat ik 'n tafel heb met schryfmogelykheid, en zy nog altyd niet. Verbeelje, eerst saterdag middag zyn wy in onze nieuwe woning getrokken. Het dagelyks heen en weerloopen om te kyken hoe 't vorderde (òf 't vorderde) verveelde ons, en Mies heeft het doorgezet om onzen tuinbaas (waar we 't overigens niet slecht hadden) adieu te zeggen. Maar klaar is 't huis nog niet. Voldoende gereed waren slaapkamer, keuken en myn kamer. De rest nog altyd niet. En er is nog allerlei te doen. De behanger wacht op de verver, de verver op den man die den (porceleinen) kachel zet (ik mag wel zeggen: bouwt, want het is 'n gevaarte!) -

Over 't geheel is ons huis allerliefst. Dat we ons ergeren over veel byzonderheden die slordig gemaakt zyn, spreekt vanzelf. Daar moet men z'n hart aftrekken. Om dat te vermyden hadden we ons 10 maanden lang tot slaven moeten maken van dagelyksch toezicht.

Nog eens, 't geheel is zeer lief en logeabel. Och, daar kom ik nu opeens op 't ware punt van je brief. Het zou ons zoo smarten als je niet kwam. Mies kan getuigen dat ik er me veel van had voorgesteld. En ik blyf er by, dat ik nog niet kan gelooven dat het niet gebeuren zou. Om nu van jou niet te spreken, 't zou ook voor Merens zelf goed wezen eens in 'n andere omgeving te komen. Een mensch versuft als-i niet eens uitvliegt. 't Zou zonde en jammer wezen als je niet kwam. -

Mies heeft het erg druk. Als zyzelf nu alles doen kon, zou 't gauw klaar zyn, maar we hangen van teuterige werkluî [1.] werkluî: oorspr. stond er arbei (....) af. Nu, ik heb niet te klagen, want myn kamer is in orde. Zeg nog eens aan Merens dat jelui heel welkom wezen zult, en dat hy toch eens goed alles moet overleggen om 't mogelyk te maken. Kan ik er iets aan doen? Zeg 't dan maar. Wil ik hem 'n brief schryven? Voor je gezondheid zou 't zeker goed zyn. Ons huis staat hooger dan dat te Geisenheim, en aan den anderen kant van den Ryn, zoodat we 't uitzicht hebben òp den zgn. Rheingau waarin Geisenheim lag. Het uitzicht uit onze slaapkamer lykt wel 'n vergezicht op 'n theater. We zien in de verte links het Dankmal te Rudesheim en in den Ryn den Mausethurm by Bingen en rechts de Platte te Wiesbaden. Dat is 'n heele lengte die als 'n boog voor ons ligt. We zouden 't zoo jammer vinden, als jelui niet eens kwam kyken. -

Je vraagt naar die parisiennes [2.] parisiennes: rolgordijntjes van zijden stof met stipjes.? Och, we hebben er zes te Amsterdam besteld, op de maat, en van dezelfde kleur van streep. En, - we hebben er spyt van, want wèl beschouwd zyn ze by openslaande vensters minder praktisch. Zoo zyn er, wat de huiselyke inrichting aangaat, nòg 'n paar dingen die we liever wilden overdoen, maar - als alles naar den zin was, zou 'n mensch niet naar den hemel verlangen. En dat moet-i toch! -

Dat (onverwacht?) vertrek van Betsy uit Delft begrypen we niet. Ook niet dat ze je haar adres niet gaf. Hoe drommel is ze afgekomen van Utrecht? Haar adres te Amsterdam (dat heet van haar woning) is:

Singel by de torensluis

Ze zal er toch wel voor gezorgd hebben dat de daar bezorgde brn. haar geworden. -

Nu, beste meid, doe watje kan. Och, 'n vrouw met mooie taille kan zoo makkelyk 'n manmensch verleiden! Maar dit weet je zeker by ervaring, of liever door 't van anderen gehoord te hebben. Dag meid, houd je goed met man en kroost. Groet ze allemaal en bid de goden dat de wind wat ophoudt. Het waait hier als 'n gek. Dat beste Chris

Dek

ik [3.] Vanaf deze zin is Mimi aan het woord. vind juist je zoo erg prettig brieven schryft, men heeft er wat aan.

Beste zusje. Je ziet van den man dat we heel bly waren met je eindelyken brief. Jammer dat je ‘kom’kwestie zoo slecht staat! Het zou me zoo spyten als jelui niet kon. Van de Polen, naar [4.] Van de Polen, naar: korte uitdrukking voor ‘wat naar dat bericht over onze zuster Frédérique en haar man Pool’. Zeg kindje, Bé had me vroeger geschreven dat haar adres in Amst. is: Singel by de torensluis, ik meen nummer 96. maar heb haar brief niet hier om na te slaan. Het zal ook zonder nummer wel terecht komen. Ik heb 't erg druk met een nieuwe meid, 'n erg lief gezicht die op jou lykt zegt dek en een bursche [5.] bursche: eigenlijk: knaap, jongen (du.). ‘knecht’ is te voornaam maar enfin een duivelstoejager. en het huis vol werkvolk en ik nog niet op orde. maar anders heerlyk! ik wou zoo dol graag je kwam. dat wil zeggen voor my. voor jou is 't hier wel wat stil. Niets wereldsch.