Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

12 februari 1887

van

Ymke Braunius Oeberius-Meyer

aan

Gosewina Carolina de Haas-Hanau (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

12 februari 1887

Brief van Mevr. Y. Braunius Oeberius-Meijer aan Mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4 (¾) beschreven. (M.M.)

Lieve Line Ik schreef expres niet eerder wijl ik wist dat gij van Mimi pas een brief hadt gekregen en ik eerst Dek eens eenige dagen wou gadeslaan. En zie lieve Line nòg weet ik eigenlyk niet wat u te zeggen. Het eene oogenblik is 't net de oude Dek maar een ander oogenblik komt hij mij zoo zwak voor, zooals op 't oogenblik nu hij onder ons babbelen bij de kachel is in slaap gevallen. Over 't geheel is het me echter ontzaggelijk meegevallen. Mimi zegt dan ook dat Dek in de laatste dagen veel beter is. Wij spelen 's avonds whist - wat D. ons geleerd heeft, zoeken woordjes, doen kunstjes met kaarten, domino steenen etc etc en onder alles heeft Dek comme de coutume [1.] comme de coutume: ouder gewoonte (fr.) steeds het hoogste woord, springt nu en dan van den stoel op, trekt als 't noodig is, voor een betoog, zyn jas uit en beschaamt de jongeren in levendigheid. Toch geloof ik niet dat Dek ooit weer uit Ingelheim van daan zal komen. t Is het begin van het einde en ik vrees zoo dat die arme Dek zal moeten sukkelen. Nu kan men nog niet zeggen dat hij dit doet. De dagen vliegen hier om. Gister was het reeds acht dagen dat we kwamen. We beginnen al weer aan naar huis gaan te denken maar D en Mimi zeggen zelve - en ik geloof dat het waar is, dat ons zijn hier Dek goed doet. Na onze thuiskomst hopen we dan ook eens in Rotterdam te zien, of je bij ons te ontvangen. Van de Gorters waren tot nu toe de berichten zoo goed, maar gister weer erg teleurstellend. Wij hebben evenwel een flauwe hoop dat de meerdere pijn zal komen van de te forsche badkuur. Nu ze resultaten zagen heeft hij zich misschien een weinig te forsch aangepakt. Och och was hij maar zoo ver als de Haas-

Wij gaan aanstonds samen commercen [2.] commercen: van ‘commerce’ (ruilhandel, fr.), kaartspel waarbij men door ruilen combinaties van één kleur dient te verkrijgen. ter eere van den zondag en Wou - tusschen twee haakjes een allerliefste jongen. Dek en Mimi verzoeken de hartlykste groeten, ook OB en niet minder uwe Ym.

Ingelheim zondag avond 12 Feb. 87.