Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

24 februari 1874

van

Multatuli

aan

S.E.W. Roorda van Eysinga (bio)

 

Volledige Werken. Deel 16. Brieven en dokumenten uit de jaren 1873-1874 (1984)

terug naar lijst

*24 februari 1874

Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga. (RvE blz. 288.)

een nootje: namelijk de voetnoot bij Idee 655; zie V.W. IV, blz. 684-686.

Wbaden, 24 Februari 74.

Beste Roorda,

Bezig met corrigeeren van herdruk Ideën, roer ik in een nootje de zaak met C.S. aan, en zend u 'n vuile proef.

Ik heb lang geweifeld den vent wél te antwoorden. 't Jeukte my, en was makkelyk. Maar ik verzeg 't, een polemiek in 't leven te roepen Mult. versus C.S. Ook zou 't moeilyk zyn daarin alle allusie te vermyden op z'n gedrag ten mynen aanzien. Dit is onmogelyk. Zelfs in 't passagère oorvegen geven heb ik 't nu niet geheel kunnen laten. Ik schryf hem nu een brief:

Mynheer!

Daar myn vriend R.v.E. fatsoenlyk man is, heb ik my verplicht geacht hem kennis te geven van wat er tusschen my en u is voorgevallen. Hy mocht zich anders eens weer met u inlaten. D.D.

Hartelyk gegroet. Ik tob. Myn werk vlot niet! Enfin!

D.D.