Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

22 december 1870

van

Multatuli

aan

S.E.W. Roorda van Eysinga (bio)

 

Volledige Werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871 (1982)

terug naar lijst

*22 december 1870

Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga. (Roorda, blz. 6-7). Zaanlandsche Courant: zie 26 november.

't geld der v. Lenneps: de opbrengst van de geveilde auteursrechten; zie 1 november en 20 december.

coup de jarnac: verraderlijke stoot fr.)

Chresos: Minnebrieven, tweede sprookje; zie V.W. II, blz. 104.

vertrapte kapel: Idee 261; zie V.W. II, blz. 463.

pag. 82 van de laatste Ideën: het slot van Idee 633; zie V.W. IV, blz. 383.

22 dec. 1870.

Waarde Roorda. Deze brief bleef liggen omdat ik geen postzegel had. En een vorige ook. Dien heb ik verscheurd. Hy was te duidelyk. Wees ook voorzigtig met dezen. Liever had ik u gesproken. Ik ben byna blind.

Sedert dien twaalfden is my weer veel leeds wedervaren. Zie in voce: ‘Vrienden’ en Prof. Kern. Ik gis dat ge er op gelet hebt. In de Zaanlandsche Courant zegt die man: ‘Het voornemen der Commissie is niet den heer D.D. een werklooze toekomst te verschaffen.’ Heb ik zoo'n platitude verdiend?

Ik ben bezig met onderzoek of die anderen 't met hem eens zyn? Zoo ja, dan begrypt ge wat ik doe. Wil jy en attendant dien Kern op z'n plaats zetten? goed! Maar houd u voorloopig alsof ge niet gelooft dat de anderen 't met hem eens zyn. Laat hun de kans hem te désavoueren.

Myne vrouw zal eerstdaags van Vloten afdanken.

Dat storten van 't geld der v. Lenneps in handen van die Commissie is een coup de jarnac. Maar spreek daarover niet. Ik zal 't doen. Gy weet de données niet. Ik haal 't maar aan om aan te toonen hoe ik geen postzegels had. Ik wachtte sedert maanden op dat geld!

Myn uitgever van Helden is byna bankroet. 't Kost hem moeite my van tyd tot tyd tien gld. te zenden...

En myn oogen!

Maar laat dat alles buiten spel by 'n teregtzetting van Kern.

Ik recommandeer u de parabels van Chresos in de Minnebrieven en van de vertrapte kapel, no. 261 der Ideën, en... pag. 82 van de laatste Ideën. Dit laatste is niet geheel van toepassing want geslagen ben ik niet, en ...forellen zyn edele visschen, terwyl Kappelmans st..ekelbaarsjes... enz.

Hartelyk gegroet. Ik heb 't zeer moeilyk, maar zal overwinnen. 't Ergste is myn oogen, en dat van Helden niet betalen kan.

Adieu.

D.D.

Schillerplatz 4

Wiesbaden.

Ik moet zoodra ik kan naar Holland, om daar de boel eens opteknappen. Ze spelen mooi weer met m'n afwezigheid, vooral de ‘vrienden’.