Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

15 mei 1874

van

R.J.A. Kallenberg van den Bosch (bio)

aan

E.J. Potgieter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 16. Brieven en dokumenten uit de jaren 1873-1874 (1984)

terug naar lijst

15 mei 1874

Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, tot bovenaan blz. 4 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

fournée: aantal mensen dat tegelijk benoemd wordt (fr.)

mieux vaut tard que jamais: beter laat dan nooit (fr.)

de bestemming van het nationaal geschenk: bij de overhandiging van het nationale geschenk door de burgemeester van Amsterdam, antwoordde Willem III: ‘Ik weet geen betere bestemming te geven aan deze gift dan voor hen, die hun leven voor het vaderland veil hadden en verminkt uit den strijd (Indie) terugkomen.’ (Arnhemsche Courant, 16 mei 1874)

t.s.v.p.: tournez s'il vous plaît (fr.); omslaan a.u.b.

Huize Laanzicht 15 Mei 1874

WelEdelgeboren Heer! Reeds verscheidene dagen had ik het voornemen U te schrijven, om mijne belofte, dezen winter gegeven, te vervullen, en weder eene kleine bijdrage te storten in het fonds dat onder Uwe administratie steeds onuitputtelijk schijnt. - Verschillende bezigheden weerhielden mij aan dat besluit gevolg te geven, tot dat ik gisteren met het grootste genoegen in de Courant uwe benoeming tot Ridder van den Nederlandschen leeuw mogt lezen. Nu hielpen geen bezwaren, geen dringende bezigheden meer, en ik moest mij haasten om niet tot de laatsten te behooren die U gelukwenschten met eene onderscheiding die reeds voor zeer lang uw deel had moeten zijn. - Maar kunst is geene regeringszaak!, en het is treurig genoeg dat eerst bij een 25 jarig krooningsfeest, Uw naam te lezen staat bij de officieele fournée - mieux vaut tard que jamais, en ik verheug mij dat men nu eindelijk in den vreemde zien zal, dat een der prinsen onzer nederlandsche letterkunde wordt opgemerkt zelfs door een Nederlandsch minister.-

Even als dezen winter moet ik U schrijven. Nog ben ik in Amsterdam niet geweest. - Den geheelen winter wachtte ik op eene oproeping en toen die eindelijk kwam, moest ik voor zaken in den Bosch zijn. - Dat was 17 Maart. - Ook kwam het mij zeer ongelegen de tentoonstelling van 10-16 april te bezoeken, zoodat dit gemaakt heeft dat ik U in al dien tijd niet heb opgezocht - Ik had gehoopt U mijne kleine bijdrage zelf te kunnen overhandigen, maar daar dit nu vervalt, moet ik U die wel schriftelijk overmaken. Hierin dus f50.00 waarvan Nota hieronder en ik hoop van harte dat de waardige vrouw, nu gesteund door haar zoon in Venetie een wat rustiger leven zal leiden, dan dit in Padua mogelijk was, hoewel zij daar eene ware vriendin had, die zij hier mist. - Met hem schijnt er weder iets te haperen, want de stroom der Idëen die zich een tijdlang geregeld volgde, schijnt eensklaps te hebben opgehouden met vloeijen.-

Ik hoop dat Uwe zuster en U nu geheel uitgerust zullen zijn van de vermoeijenissen der Krooningsfeesten, waarbij het weder een treurige rol heeft gespeeld. - Deze keer toch is de Oranjezon nalatig geweest in het vervullen van haren historischen plicht. - Wij moeten nog beginnen; den 18n en 19n zullen muzyk en nog eens muzyk, en optochten, onze vreugde te kennen geven - Ik ben echter werkelijk blijde, dat de bestemming van het nationaal geschenk die is, dat er Z.M. nu aan gegeven heeft

Met mijne vriendelijke groeten aan Uwe zuster eindig ik mijn briefje, dat hoe kort ook toch een dubbel doel vervult. - Maar nieuwe zorgen en beslommeringen als voogd over 4 Indische jongens, waarvan er bijna volwassen zijn en nog hunne carriere moeten maken, rooven mij veel tijd. - Die zware last post werd mij opgelegd, zonder dat ik het bij mogelijkheid kon weigeren, want de vraag ging uit van een mijner oudste vrienden die finantieel is gevallen. - En toch vreemd genoeg zijn het niet zijne kinderen waarover ik die voogdschap uitoefen, maar die van iemand die ik nimmer gezien heb, en van wien ik zelfs vóór dien tijd nimmer den naam had hooren noemen. - Het leven speelt ons soms wonderlijke parten!-

En nu, waarde Heer Potgieter eindig ik voor goed, met de verzekering mijner vriendschappelijke gevoelens en mijner ware hoogachting. - Geloof mij steeds,

UEg: Dienstw: Dienaar

R.J.A. Kallenberg van den Bosch

t.s.v.p.

Nota:

1 bankb. gr. f 25.00. S.S. 3942. Ams. 1 Aug. 1867.
1 bankb. gr. f 25.00. L. 5710. Ams. 1 Oct. 1861.
_____
f50.00