Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

31 januari 1872

van

Tine Douwes Dekker-van Wijnbergen (bio)

aan

E.J. Potgieter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 15. Brieven en dokumenten uit de jaren 1872-1873 (1983)

terug naar lijst

31 januari 1872

Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, als vouwbrief waarschijnlijk aan iemand meegegeven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Als adres op blz. 4, midden, enkel:

Monsieur E.J. Potgieter Amsterdam.

Padua 31 Januarij 1872.

Waarde Heer Potgieter

Ontvang mijnen hartelijken dank voor uwe hulp, die mij door bemiddeling van den heer Fischer geworden is.

Na dat ik U geschreven heb, is er eene verandering bij ons gekomen, Eduard zal naar Londen gaan, waar hij goede vooruitzigten heeft om carrière te maken, ik vind het in alle opzigten zeer goed, maar de scheiding zal mij bitter zwaar vallen. hijzelf is vol vertrouwen dat t' hem goed zal gaan, ik moet zeggen hij al de gegevens heeft om in de wereld vooruit te komen, hij is zulk een beste jongen, en Nonni doet haar best om te leeren wat ze kan. Zij zijn beide zeer intelligent. Waarde Heer Potgieter ontvang nogmaals mijnen innigen dank, vergeef mij deze weinige regels maar ik ben op t'oogenblik zoo zenuwachtig dat t' schrijven mij moeijelijk valt.

Neem de verzekering aan van mijne achting en vriendschap en geloof mij met de innigste dankbaarheid

uwe toegenegene

E.H. Douwes Dekker