Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

21 oktober 1870

van

R.J.A. Kallenberg van den Bosch (bio)

aan

E.J. Potgieter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871 (1982)

terug naar lijst

21 oktober 1870

Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van blz. 3 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Bij de coupons is tussen datering en nummer een woord onleesbaar.

Huize Laanzicht. 21 October 1870

Wel Edelgeboren Heer!

Het deed mij regt genoegen weder wat van UEg. te vernemen, maar tevens doet het mij leed dat de omstandigheden wat Mev: Dekkers aangaat, weder minder gunstig zijn. - Het eenigste wat ik van haar gehoord had, reeds lang geleden, was dat zij met haar man weder in den Haag te zamen leefde, maar waarvan zij beiden leefden kon ik niet vernemen.-

Eene soort van oproeping in eene der couranten van Mr van Gennep scheen op Multatuli te doelen, en dit deed mij vreezen dat de finantieele toestand weder zeer ongunstig was. - Trouwens hij schijnt geene energie meer te hebben, zich er eindelijk weder boven op te werken. - Ik begrijp hoezeer het U moest verwonderen, na haar stilzwijgen, eindelijk te vernemen dat Mev: D. in Padua was. Het is weder eene koene onderneming van haar, en de vriendschap van de familie Omboni voor haar, is haar zeer zeker een grooten steun. - Moge het haar gelukken, het noodige voor haarzelve en voor de opvoeding harer kinderen te verwerven, en het is eene troost, dat hare gezondheid weder niets te wenschen overlaat.-

Ik heb het genoegen UEg. hieringesloten en aangeteekend voor ons gezamenlijk doel te zenden, 2 coupons van f12.375. - Het is slechts eene kleine gift, ik weet het, maar voorloopig kan ik niet meer doen, daar de opvoeding mijner kinderen voor mijn budget soms eene angstige opklimmende reeks daarsteld. - De tijden zijn ook waarlijk niet bemoedigend, en ik kan de vrees nog maar niet van mij afwerpen, dat wij nu, zelfs nog, aan den vooravond staan van groote gebeurtenissen, waarin ons land welligt ook betrokken zal worden. Moge ik mij totaal vergissen!-

Met genoegen uwe welstand vernemende, heb ik de Eer mij met de meeste hoogachting te noemen

UEg: Dienstw: Dienaar

R.J.A. Kallenberg van den Bosch

1 Coupon N.S. 2½%. gr: f1000. f12.375 (1 Julij 1870 no. 136501.)
1 Coupon N.S. 2½%. gr: f1000. 12.375 (1 Julij 1870 no. 98115)
f24.75.