Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

10 juli 1868

van

R.J.A. Kallenberg van den Bosch (bio)

aan

E.J. Potgieter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869 (1980)

terug naar lijst

10 juli 1868

Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, tot bovenaan blz. 3 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Huize Laanzigt. 10 July 1868.

WelEdelgeboren Heer!

Met dankzegging zend ik U de brief van Mev: Dekkers terug, en het verheugd mij daaruit te zien dat het arme schepsel goeden moed blijft behouden niettegenstaande zoo vele dingen haar grievend teleurstellen. - Het zal voor haar een harde slag, en wel de hardste zijn, wanneer zij éénmaal welligt haar blind geloof in D.D. zal moeten opgeven, en ik wensch haar van harte toe dat onze beoordeelingen door hem beschaamd mogen worden en hij haar bewonderingswaardig vertrouwen regtvaardigen zal.-

Ingevolge mijne belofte heb ik de Eer u voor haar overtemaken f.60; het spijt mij niet meer te kunnen doen, maar intusschen zal het de kleine kas die door U zoo edelmoedig word geadministreerd en gevoed weder eenigzints stijven. - Zij heeft wel gelijk U dankbaar te zijn, want door U wordt het feu sacré aangewakkerd, dat anders zoo ligt, door gemis aan tijding, en haar ver afzijn, zou uitdooven.-

Niemand meer dan ik kan het betreuren, dat onze toevallige ontmoeting in het badhuis niet gevolgd is geworden door eene langere kennismaking. - Na het diner sprak ik eene dame van mijne kennis aan, en toen mijn broeder en ik op het terras kwamen hebben wij U in de foule gezocht maar helaas! niet gevonden.-

Ik had zoo gaarne nog met U gesproken, en het deed ons beiden zeer leed dat onze recherche op dien heerlijken avond vruchteloos was. - Ik word meer en meer hokvast, en zaken brengen mij zelden of nooit in Amsterdam, maar één ding kan ik U verzekeren, dat indien ik er kom, het mij een waar genoegen zal zijn, UEg. te komen opzoeken. - Inmiddels verblijve ik met vriendelijk verzoek van een enkel woord als berigt van goede ontvangst van deze letteren, en met de meeste hoogachting en vriendschap

UEg: Dienstw: Dienaar

R.J.A. Kallenberg van den Bosch

Nota:

1 bankbillet groot f 60.00. U.3259. 1 Jany. 1866.