Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

20 februari 1868

van

R.J.A. Kallenberg van den Bosch (bio)

aan

E.J. Potgieter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868 (1979)

terug naar lijst

20 februari 1868

Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, waarvan twee bladzijden beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Huize Laanzigt, bij Breda, 20 Februari 1868.

WelEdelgestrenge Heer!

Eindelijk ben ik bij magte om U nog eene kleine bijdrage voor Mevrouw D.D. te kunnen toezenden, en heb ik het genoegen UEg: hierin aangeteekend overtemaken een bankbillet groot f60. waarvan nota hieronder. - Het is met leedwezen dat ik niet meer en niet vroeger wat kon afzonderen, voor het fonds waaruit de ongelukkige vrouw door U zoo edelmoedig wordt ondersteund, maar ik hoop toch, dat iedere gift, hoe gering ook U welkom zal zijn. - Zeer verlangend ben ik iets omtrent haar toestand te vernemen, en die harer kinderen. - Mogt de kwaal die haar leven ondermijnt niet ongeneeslijk zijn, en eenige hoop op herstel toelaten.-

Van D.D. zelf, heb ik niets meer vernomen, en dus vermoed ik dat hij steeds in Keulen of Coblentz voor de Haarl. Courant werkt; intusschen schijnt van zijn voorgenomen dramatisch werk, en de voorlezingen die hem in staat zouden stellen zijne vrouw en kinderen weder tot zich te nemen, niets gekomen te zijn. - Brengt hem de vertaling van den Max Havelaar in het Engelsch niets op, of heeft ook de Heer van Lennep over de vertalingen te beschikken, even als hij zich het origineel manuscript heeft toegeeigend? Wanneer het niet te veel van uw kostbaren tijd gevorderd is, zou UEg. mij zeer verpligten, mij al was het slechts met weinige regelen, hieromtrent in te lichten, terwijl ik mij, met de beste wenschen voor uwe gezondheid, met de meeste hoogachting en vriendschap noem,

UEgs Dienstw: Dienaar

R.J.A. Kallenberg vd Bosch

Nota: 1 bankb. gr. f60.00. B.8947. Amst. 1 Nov. 1862 -