Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

2 oktober 1867

van

Tine Douwes Dekker-van Wijnbergen (bio)

aan

E.J. Potgieter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868 (1979)

terug naar lijst

2 oktober 1867

Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Op de eerste blz. na de datum in potlood de toevoeging (1867) en terzijde de aantekening: beantw. 12 Oct.

Milaan 2 October

Waarde Heer Potgieter,

Met innig leedwezen vernam ik van den heer Brodt uwe ernstige ongesteldheid van harte hoop ik dat U in beterschap toeneme en weldra geheel gezond zult zijn, bij ondervinding weet ik hoe smartelijk ziekte is, waarom ik dan ook geheel van deelneming vervuld ben voor degenen die lijdt. Mogt ik spoedig goede tijding van U krijgen, zou t' mij eene ware vreugde zijn.

Reeds eerder had ik U de ontvangst van de 100 fr: gemeld die U zoo goed zijt geweest mij te zenden, ware niet dat ik U openhartig iets vragen wilde, en dat ik aarzel is: dat ik vrees U mij van onkiesheid zult beschuldigen, ik raadpleegde Mevrouw Omboni en zij verzekerde mij dat ik alles aan U zeggen kon.

U moet dan weten dat ik één maand achter uit ben in betaling van den Heer LeComte, de 100 fr. mij geworden den 29st September moest ik geven voor de maand Augustus nu zou mijn verzoek zijn om deze maand te ontvangen voor September en October. ook heb ik nog 18 fr: schuld aan Mevr: Omboni van Eduard zijn school enz. U weet niet wat het mij kost U dit te vragen U die zoo oneindig goed en vriendelijk voor mij zijt, aan U heb ik te danken dat mijne gezondheid veel verbeterd is en aan U zal ik te danken hebben, dat ik over eenige maanden weer in staat zal zijn voor me zelve te zorgen. Op t' oogenblik ben ik vrij wel, maar ik moet me zeer in acht nemen en vooral nu de kou begint, ik zou nog geen conditie durven aannemen want de dokter heeft verzekerd ik niets wagen mag en als ik ziek werd zou t' misschien eene ernstige keer kunnen nemen, ik moet nu dezen winter geheel voor mijne gezondheid leven t' is om égoiste te worden! U kunt dus juist begrijpen hoe groot mijn dankbaarheid is voor U in t' bijzonder en voor degenen die deel in mij nemen, door Uwe en hunne hulp zal ik voor mijne kinderen gespaard worden die mij nog zeer noodig hebben.

Waarde Heer Potgieter, veroordeel me niet, dat ik U zoo openhartig alles zeg, maar ik voel dat U t' goed met me meent. en dat begrijpen zult in welk een moeijelijke positie ik ben, bij menschen te zijn die t' zeer zeer noodig hebben en dat ik niet bij ben in betaling, de heer en Mevr: LeComte zijn voor mij uiterst goed en voorkomend ik ben hun grooten dank schuldig ieder beijvert zich mijn lot zoo dragelijk mogelijk te maken, t' geen maakt dat ik me minder ongelukkig gevoel dan men veronderstellen zou of liever mijn hart wordt daardoor zachter gestemd om aangename indrukken op te nemen.

Eduard blijft bij Mevrouw Omboni Nonni zal voortgaan als pensionnaire bij Mevr: LeComte te zijn, ik ben over de vorderingen van t' lieve kind uiterst te vreden. t' zou jammer zijn haar niet voort te laten gaan waar zij begonnen is waarom ik besloten ben een arrangement bij de famille LeComte te maken voor mijzelve, ik zal hoogstwaarschijnlijk een kamer krijgen waar ik stoken kan en vrij zijn en toch mijn Nonni bij me hebben. Zie dat alles kan ik door Uwe goedheid genieten, ik hoop zoo doende mijne gezondheid geheel te herstellen en dan tegen het voorjaar eene betrekking zien te krijgen, deze maanden neem ik waar menschen te zien die mij goed willen, er is een pasteur évangelique de heer Paira die zeker moeite voor me zal doen, om mij als directrice van een school te plaatsen wanneer ik er sterk genoeg voor ben, want alle modestie apart, ik heb de renommée uiterst goed voor kinderen te zijn, hier op school wordt niemand zoo goed gehoorzaamd als ik en niemand straft noch knort minder dan ik maar ik weet het hart te treffen. of door eene gemoedelijke reprimande of door te imposeren zonder woorden te gebruiken één zekere blik doet menigmaal een goed effect.

Mevrouw Omboni heeft me verzekerd dat ik me de wintermaanden kon gebruiken om mijne gezondheid te versterken, dat U haar beloofd hebt, mij daarin te ondersteunen, daarom ben ik zoo open-hartig om U alles te zeggen want als men achteruit in betaling is weet men niet waar men eindigt. ik bid U waarde heer Potgieter duidt mij die vrijpostigheid niet ten kwade en wees verzekerd dat het geld alleen voor t' doel gebruikt wordt waar t' voor gegeven wordt, ik geef U mijn woord er op. Eduard kost mij nog veel in weerwil hij voor niets woont, maar kleeren, school en andere behoeften loopen erg op. Ontvang mijnen dank voor al Uwe goedheid en gelooft mij met achting en vriendschap.

E:H: Douwes Dekker