Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

14 maart 1867

van

Tine Douwes Dekker-van Wijnbergen (bio)

aan

E.J. Potgieter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868 (1979)

terug naar lijst

14 maart 1867

Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (UB Amsterdam; fotokopie M.M.)

Milaan 14 Maart 1867

Waarde Heer Potgieter,

Met innigen dank heb ik Uw vriendelijk schrijven benevens 150 fr: ontvangen geloof mij, Ik kan U niet genoeg zeggen hoe dankbaar ik U ben want U stelt me in de gelegenheid mij de middelen aan te schaffen om mijne gezondheid te verbeteren, op 't oogenblik moet ik me versterken, reeds sedert eenige weken geef ik geen bloed meer op en de koortsachtige aandoeningen waaronder ik zooveel geleden heb, zijn opgehouden. ik hoop nu op t' zachte lente weêr, om weer geheel gezond te worden, en t' vooruitzigt dat er betere dagen zullen komen geeft mij moed.

Van Dekker krijg ik goede berigten te Antwerpen waar hij twee voorlezingen gehouden heeft, zijn met veel toejuiging ontvangen, hij heeft er veel sympathie ondervonden, en ik geloof waarlijk men hem dáár apprécieerd, de belgen zijn enthousiast en houden van vooruitgang, er is hart bij die natie.

Dekker is druk bezig met schijven, hij wil absoluut onze positie verbeteren en ik weet bij ondervinding dat men veel kan, als men ernstig wil. Ik zal zoo innig gelukkig zijn als we weer zamen met de kinderen huisselijk kunnen leven, vroeger was ons huisselijk geluk benijdenswaardig.

De kinderen geven ons altijd reden tot vreugde. Eduard leert goed en is zelfs zijn leeftijd vooruit, in opmerkingen en beschouwingen. Nonni groeit aardig op en is steeds gezond en vrolijk, hoewel zij erg verlangt weer ‘thuis’ te zijn zoo als ze zegt. Ze heeft verleden week in eene Italiaansche comedie voor de pensionnaires vervaardigd een rol vervuld, die ze heel goed gedaan heeft en als maestro di ballo op haar viool gespeeld, ieder was met dat kleine ding inge-nomen. U hebt gelijk, Waarde Heer Potgieter ik ontvang vergoeding in mijne zeer moeijelijke en zware taak door alles wat ik doe t' voor mijne kinderen is. Dat Dekker weer flink aan den gang is, dat hij weerklank hoort, doet me zoo goed, ik zou haast zeggen alles moet te regt komen wanneer er een natie is die hem begrijpt.

Ontvangt mijnen hartelijken dank voor alles wat U voor mij doet, en ook diegenen die belang in mij stellen.

Ik schreef dezen steelsgewijze ik heb geen oogenblik voor me zelve. In Italia eischt men veel voor weinig geld. de vergoeding is hier: dat ieder mij genegen is en dat ik pouvoir over de élèves heb, omdat zij van mij houden anders zou 'tleven ook ondragelijk zijn.

Ik heb t' geluk, door den heer Omboni een zeer knap geneesheer te hebben, dokter Strambio want in Milaan zijn er veel geneesheeren die à tort et travers aderlaten, dat is hier aan den order van den dag uit een open reden zegt men: ik zal me morgen wat bloed laten afnemen, men had het mij ook al willen doen maar de heer Strambio zeide, ik dan veel zieker zou worden t' volstrekt niet moest laten doen.

Ontvang Waarde heer Potgieter mijne welgemeende betuiging van dankbaarheid en Vriendschap

E: H: Douwes Dekker

van Wijnbergen