Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

6 april 1855

van

Multatuli

aan

Ch. F. Pahud (bio)

 

Volledige Werken. Deel 9. Brieven en dokumenten uit de jaren 1846-1857 (1956)

terug naar lijst

6 april 1855

Brief van Dekker aan de Minister van Koloniën. (Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage. Fotokopie M.M.)

's Gravenhage, 6 April 1855

Ik heb de eer Uwer Excellentie bij dezen medetedeelen dat ik, op gisteren bij de Heeren A. van Hoboken en Zn te Rotterdam passage naar Indie heb genomen met schip India, gezagvoerder Rijken, zijnde het eerste vaartuig dier firma dat derwaarts vertrekken zal;

Tot mijn leedwezen zal dat vertrek evenwel eerst plaats vinden in het begin der volgende maand doch daar ik door mijne tegenwoordige moeijelijke geldelijke omstandigheden niet in de mogelijkheid ben om mijne keuze te vestigen op een vroeger vertrekkend doch aan eene andere reederij toebehoorend vaartuig, is bovengemeld schip India, thans het eerste vaartuig waarmede na het ontvangen van Uwer Excellentie's afwijzende beschikking van 4 dezer La. A. No. 14, mijn vertrek uit Nederland mogelijk wezen zal.

De Oost-Indische ambtenaar

Douwes Dekker

Aan Zijne Excellentie den Heere

Minister van Kolonien te 's Gravenhage