Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

13 maart 1887

van

Hendrik Clemens Muller (bio)

aan

Nicolaas de Roever, W.R. Veder

 

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

13 maart 1887

Brief van H.C. Muller aan N. de Roever en W.R. Veder. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 beschreven. (G.A. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Amst. P.C. Hooftstr. 137.

13 Maart '87.

Weled. Heeren,

In antwoord op uwe circulaire meld ik u dat ik uw idee liever van gemeentewege dan door particulier initiatief zag verwezenlijkt. Een advies aan den Raad, ook met verzoek een nieuwe straat naar Douwes Dekker te noemen, zou mijns inziens daarvoor het beste zijn. Daarenboven kan ik u confidentieel mededeelen dat de verbranding van Dekker's lijk zeer kostbaar is geweest, zoodat voor 't oogenblik alle finantieele bijdragen voor dat doel en in 't algemeen, tot ondersteuning der weduwe moeten worden afgestaan. Ten minste in dien geest wensch ik voor mij te handelen.

Achtend uw dw.

Den Heeren

Mrs. de Roever en Veder

Amsterdam.

H.C. Muller.