Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

oktober 1886

van

Hendrik Clemens Muller (bio)

aan

Multatuli

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886 (1993)

terug naar lijst

Tweede helft oktober 1886

Brief van H.C. Muller aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4(⅔) beschreven. (M.M.)

Amst. 7 Zieseniskade.

Waarde Heer Dekker,

Het spijt mij zeer dat ge mij vóór zijt geweest. Reeds lang had ik een poging willen doen om het gerezen misverstand uit den weg te ruimen. En nu weer eenige dagen geleden na het allerliefste bezoek uwer vrouw. Hoe toevallig! - ik had mij juist een avond daarna neergezet om uwen brief te beantwoorden, toen de uwe kwam. Ik voelde dat ge mij vóór waart en dit speet mij. Hoe het zij, het is gebeurd. Daarna is er alweer verhindering gekomen (ik zit tot over de ooren in het werk) en nu van middag kom ik er pas toe u te schrijven.

Het misverstand is nu uit de wereld, en als het waar is dat onweer de lucht zuivert (ik heb allerminst reden dit te ontkennen) dan is de lucht nu zoo zuiver mogelijk. Niets kan mij meer welkom zijn want, zooals ik reeds aan uwe vrouw zeide, de verwijdering heeft mij voortdurend gehinderd. Gij weet dat ik uwe persoon, uwe werken en uwe geestesrichting van harte liefheb, en daarenboven - hoeveel hartelijkheid heb ik niet steeds van u en uwe vrouw ondervonden!

Maar genoeg. Wees voor heden met deze weinige regelen tevreden, zoodra ik tijd heb schrijf ik eens uitvoeriger. Twee punten moet ik nog even aanroeren.

De schaakpartij. Graag wil ik ze voortzetten, maar onmogelijk kan ik u beloven elken dag of b.v. om de twee dagen nl. geregeld een zet te sturen. Ik zal doen wat ik kan, en stuur u hieronder mijn zet (ten minste als ik zwart speel, wat mij eenigszins ontschoten is.)

Nog iets. Eenige radicalen hier te lande hebben onlangs het Groninger Weekblad opgericht, en vergis ik mij niet, dan zijn u daarvan present-ex. toegezonden. Ook ik ben medewerker. Als de inhoud van 't blad uwe sympathie heeft, zoudt ge dan niet eens een kleine bijdrage, zij het nòg zoo kort, willen zenden? Duizenden zullen dit met vreugde begroeten.

Mijne vrouw laat u beiden hartelijk groeten, en ik blijf als van ouds

uw toegenegen

HCMuller

Schaakpartij zie ommezijde.

1) e2 - e4 e7 - e5
2) L. f1 - c4 S.g8 - f6
3) d2 - d3 d7 - d5
4) e4 + d5 S. f6 + d5
5) S. g1 - f3 S. b8 - c6
6) h2 - h3 L. f8 - c5.

en ik wacht uwen zet.

M.

7) L c4 + S d5 [1.] 7) Lc4 + Sd5: deze drie zetten (7 en 8) in blauw potlood genoteerd door Multatuli. - Dd1 + Ld5
8) c2 - c4