Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

18 januari 1880

van

Multatuli

aan

Cees de Mooij (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880 (1989)

terug naar lijst

18 januari 1880

Brief van Multatuli aan C. de Mooij. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2 en 3 (¾) beschreven. (M.M.)

Rotterdam, 18 Januari 1880

Waarde en zeer geachte heer De Mooy!

Hiernevens in dank terug het van Geisenheim geretourneerd versje [1.] Vgl. V.W. IX, blz. 38 en 39. Het betreft een gedicht van Dekker, geschreven op 11 december 1847., dat nu nagenoeg ⅓ van 'n eeuw oud is! Het papiertje heeft zich goed gehouden, en... ook wy zyn 33 jaren ouder geworden! Hebben ook wy ons goed gehouden? Ik geloof: ja!

Vooral mogen we, naar ik meen, met eenige zelfvoldoening op dien tyd terug zien, daar we niet - zooals dat kattebelletje - meestal zorgvuldig in 'n portefeuille bewaard werden. De eischen des levens zyn soms zeer zwaar. Ik weet er zoo iets van! En ook gy zult wel in ruime maat Uw deel gehad hebben. Myn draad zal nu weldra afgesponnen zyn, en ik ben er niet rouwig om. Versleten voel ik me volstrekt niet, daar ik in dat opzicht gerust met alle papiertjes van de wereld zou durven wedyveren, ja, met codices [2.] codex: oud handschrift (mrv.: codices). op perkament. Maar als men zestig jaren oud is, zou 't dwaas wezen niet op 't ter ruste leggen verdacht te zyn. Mocht ik niet tevergeefs geleefd hebben!

Ik weet dat Uw loopbaan eervol is. Ook dat Uwe ouders die U zoo hartelyk lief hadden, nooit anders dan vreugd aan U beleefden. Voor eenige jaren ontmoette ik Uw vader by toeval te Amsterdam, juist nadat ik in de couranten (of in 'n geneeskundig tydschrift) uw naam met lof had vermeld gevonden, ter zake der uitvinding van 'n nieuwe verband-methode, die toen in de paryssche hospitalen was ingevoerd geworden. De gelaatstrekken van Uw papa schitterden van genot, toen ik hem dit meedeelde.

Ja, gy zyt de vreugd en de trots Uwer ouders geweest. En... ze hadden dit aan U verdiend! Wat waren zy goed voor U. Deze uitdrukking lykt banaal... ze is het niet! Veel ouders... doch basta dáárover!

Wees hartelyk en hoogachtend gegroet van uwen zeer ouden vriend

Douwes Dekker

Ik laat den brief aanteekenen, omdat gy de goedheid hebt, waarde aan 't stukje te hechten.


nadere informatie

gepubliceerd in Bataviaasch Nieuwsblad 4-8-1903