Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

11 april 1879

van

Multatuli

aan

Christina Johanna Jacoba Merens-Hamminck Schepel

 

Volledige Werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879 (1989)

terug naar lijst

11 april 1879

Brief van Multatuli aan mevr. Chr. Merens-Hamminck-Schepel. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (N.L.M.D. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Tiel, 11 april 79 lieve beste Chris, schryf't niet toe aan onhartelykheid, beste meid, dat je eerst nu iets van me hoort. Na 't ontvangen van je briefje dat naar (ik weet niet meer, waar heen?) geadresseerd was, antwoordde ik je haastig 'n woordje, en zou dien avend nader schryven. Och, dit heb ik niet gedaan! Ik leefde als in 'n roes van de drukte. Maar die drukte was 't ergste niet, ik was en ben nog onwel. Keel en borst schynen geweldig aangetast, en daarby heb ik 't spit in den rug, zoodat ik moeite heb me overeind te houden. En de nachten breng ik grootendeels met hoesten door.

Na te Rotterdam, Nimwegen, Gorkum en hier te hebben gesproken, heb ik nu vandaag voor het eerst eens weer 'n eigen dag. Ik houd dien voor 'n rustdag om te beproeven wat opteknappen, want ik ben waarachtig ongenietelyk. Vandaar dan ook dat ik in plaats van naar Nimwegen te gaan zooals eerst het plan was (Mimi logeert er by den heer Versluys naby Nimwegen) me hier bezig houd met vergeefsche pogingen om te zweeten. Ik had geen lust weer op de boot te gaan, waarop ik gister van Gorkum, komende zooveel geleden heb van kou en hoest. Maar och, met m'n zweetkuur wil 't niet lukken. De nydige goden sluiten m'n poriën. Althans na 't gebruik van 'n heel potje vlierconserf ben ik even heesch, schor, pynlyk en styf als gister. Dit valt me erg tegen. En ook in m'n hoofd ben ik suf. Vele nachten al, heb ik nu morphium moeten innemen om wat te slapen. En dit verstompt zoo! -

Die belemmering in je komst is treurig, lieve Chris! [1.] De bedoeling was dat Chris mee zou terugreizen naar Wiesbaden, maar de dienstbode die dan als oppas zou fungeren, zei haar dienst op. Ik zou die meid wel willen trappen. 't Schepsel weet niet wat ze doet. Wel had Mimi er my reeds over gesproken, maar nog met 'n schyntje van hoop dat het geschikt worden zou. En jou briefje spreekt daarvan geen woord! Zou je nog kans zien haar te houden? Kun je 't door geld gedaan krygen? Doe het asjeblieft. Ik heb 't er graag voor over schoon ik haar liever 'n schop gaf. -

Den 17n spreek ik te Purmerend. Ik zal daar afstappen in 't hotel Faber, waar 't heel dragelyk is. Komen jy en Merens daar ook? Je moet toch 'n pied à terre hebben, al was het dat je 's avends weer terug ging, gelyk ik vrees dat je plan zou zyn. Ik zou 't heel gezellig vinden en prettig als je blyven kon. -

Ik kan je heusch op 't oogenblik geen adres opgeven waar ik te beschryven ben. 't Hangt er van af of ik morgen naar Nimwegen ga, en of ik nog te Zaandam moet spreken. Zoodra mogelyk geef ik je m'n adres op. Dan hoor ik van je 1o Of en hoe laat je te Purmerend komt. 2o Hoe lang je daar blyft? &3o Of er misschien iets op gevonden is om die ellendige meid tot blyven te bewegen. Doch ook zonder al die redenen, heb ik heel graag wat bericht van je lieve Chris. Je hoeft je waarlyk niet te beroepen op 'n verzoek van Mieske om me te schryven. Je brieven en briefjes zyn me erg welkom, beste meid. -

Als die malle Bet by haar plan blyft, moeten we in godsnaam je komst uitstellen. Als 't maar geen afstellen wordt. Ik zou er zoo'n groot genoegen in scheppen je te Wb. tot 'n bedorven kindje te maken. Ik zou alles doen om je genoegen te geven, zóó dat je in 't volgend jaar terug kwam. Die vervloekte meid!

Dag beste Chris, wees heel hartelyk allemaal gegroet van je liefh.

Dek

Malle meid, met je ‘medelydende vriendelykheid.’ Nu ja, medelyden met je huishoudelyk getob. Maar overigens heb je geen meelyden noodig. En: dat ‘versmaden’ Dat is komiek! Ik denk met veel genoegen aan ons tourtje naar Alkmaar. Het mesje van Mimi was niet in 't Logement, maar ik heb 't in 'n koffertje gevonden. Zoo komt alles terecht. Houd maar moed, gy mesjes die verloren zyt of voor verloren gehouden werd.

Och, probeer nog eens by Betje. Bied haar geld, of opslag, toe! Ik zou 't zoo prettig vinden samen te reizen, en te Wbaden aantekomen in 'n ongeregelden boel. Dat is toch maar 'n zaak van ½ dag. Mies is zeer handig, en wy zouden meehelpen.