Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

10 november 1870

van

Multatuli

aan

H.H. Huisman (bio)

 

Volledige Werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871 (1982)

terug naar lijst

10 november 1970

Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen en geheel beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)

de helft: doordat de uitgave was geschied op basis van gedeelde kosten, gedeelde opbrengst, was de andere helft eigendom van de uitgever, De Ruyter.

Wiesbaden 10 Novr 1870

Beste Huisman, Ik schreef u voor ± 12 dagen, en sedert dien tyd hoorde ik niets van U. Ik vrees dat gy ziek zyt.

Ik gaf u by dat schryven myn nieuw adres op:


Schillerplatz 4
Wiesbaden.-

Wat myne omstandigheden aangaat ben ik in spanning en afwachting. Zoodra er iets ten goede gedecideerd is, zult gy 't weten. Ik hoop spoedig.-

Intusschen kunt ge my - als uwe gezondheid het toelaat - een dienst doen door my te melden óf en zo ja voor hoeveel de Max Havelaar verkocht is? De verkoop zou in 't laatst van October plaats hebben. Maar informeer U daarnaar s.v.p. zonder dat het in 't oog valt. Nog altyd is het onzeker of de Erfgenamen van v.L. my daarvan de helft zullen uitkeeren. t Zou dus nu niet goed zyn indien er bleek dat ik informeerde naar de som. Spreek er dus niet over.

En vertel me dan met een of ge nu eindelyk present Ex. van de Ideën ontv. hebt? Ja, óf zy verschenen zyn?

Van Helden schreef my dat de present Ex. verzonden waren. Maar ik geloof het niet.

Wees hartelyk gegroet van

Uwen vriend

Douwes Dekker

t Is één voordeel voor me dat ik heb kunnen verhuizen! Hoe ik daar aan den Gustavsburg, geplaagd ben is niet uittedrukken. En toch ik kon niet eer weg. t Was een ware marteling.-

Ik ben nu, door bemiddeling van anderen, in besprek met een uitgever te Delft. Daar van Helden schynt te slapen moet ik wel by een ander gaan.

Als die zaak marcheert, zult ge 't terstond ondervinden.

Binnen 3, 4 dagen wacht ik daarvan den uitslag.-

Indien er iets voorkomt in de Courant over my (oproeping?) geef er dan svp berigt van.

Onder ons: ik vertrouw niet volkomen op de menschen die deze zaak op touw zetten, en voorzie dat zy zich anders zullen uitdrukken dan de door my goedgekeurde afspraak was. Dat is meer gebeurd! En in dat geval zou ik genoodzaakt zyn te protesteren.

Ik eisch geholpen te worden omdat ik regt heb. Dat willen ze altyd verdraaien in een soort van medelyden met vrouw en kinderen.

Eigenlyk heb ik meer last van zúlke vrienden dan van vyanden. Ze geven zich het air van wat te doen, en by slot van rekening berokkenen ze my meer kwaad dan goed.