Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

27 maart 1869

van

Multatuli

aan

H.H. Huisman (bio)

 

Volledige Werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869 (1980)

terug naar lijst

27 maart 1869

Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel velletje postpapier waarvan één bladzijde beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)

uw brief: Huisman had geschreven dat er brand was geweest. Die brand waarbij behalve boeken en handschriften ook al de tot die tijd van Multatuli ontvangen brieven verloren gingen, wordt uitvoerig beschreven in de brochure Des verstokten Ninevieten open zendbrief aan Dr. Jona C. Zaalberg modern profeet en godgeleerde (Amsterdam F. Günst. 1869) blz. 15-18.

sHage Saterdag 727

Beste Huisman, hierby slechts f30 Ge begrypt hoe my Uw brief trof. Goed dat gy my terstond geschreven hebt. Als ik meer had, zou ik meer zenden. Ik leen het van den heer Zuur (Toelast) Ik zit schraal, door die vervloekte lydens maand, Al myne lezingen zyn daarom uitgesteld. Ik schryf U spoedig meer, en hoop U ook meer te kunnen zenden maar dit kan ik nog niet bepalen. Nu haast ik om 't U vandaag nog te doen krygen -

hartelyk gegroet

berigt my de ontvangst S.V.P.