Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

4 december 1870

van

Multatuli

aan

Julius de Geyter (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871 (1982)

terug naar lijst

*4 december 1870

Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De Geyter gewaarmerkt. (M.M.)

Wiesbaden 4 December 1870

Waarde de Geyter, Ik heb over uwen naam en adres beschikt in het volgend geval.

Sedert eenigen tyd ben ik hier - voornamelyk om den wille van myne borst, daar ik een verblyf moest zoeken waar ik ademen kan. Ik woon by eene oude weduw die een zoon by de Loire-armee heeft. Gedurende vele maanden ontving zy volstrekt geen tyding, en vreesde dat hy dood was. Gister evenwel heeft zy - langs een omweg - vernomen dat hy leeft, maar... de briefwisseling is gestremd of gevaarlyk - ik begryp het niet regt. Maakt men in Duitsland of in Frankryk de brieven open? Worden ze teruggezonden? Ik weet het niet.

Hoe dit zy, het goede mensch was in-nood om een neutraal adres. En ik was zoo vry haar uwen naam optegeven.

Staatszaken zyn het niet, dat kan ik u verzekeren. Men zal er u niet om ophangen. Zoudt gy de goedheid willen hebben de schryvery die ge alzoo over eenige dagen uit Frankryk ontvangen zult, onder enveloppe aan my te zenden?


Mr E Douwes Dekker
Schillerplatz 4
Wiesbaden.

Hebt ge dezer dagen iets van myne Ideën ontvangen? Ik verzocht mynen uitgever ze U te doen geworden, maar hy is zeer nalatig. Ik hoop van U te hooren dat het U en uw lieve vrouw wel gaat. Myn leven blyft by voortduring moeielyk.

Wees hartelyk gegroet van

Uwen liefhebbenden vriend

Douwes Dekker

Daar komt my de oude Made Manceau - zoo heet m'n propriétaire - vragen of ook eene vriendin die relatien te Lyon heeft, van uw intermédiair mag gebruik maken? Ik heb ja gezegd. Ziedaar U op eenmaal verheven tot 'n gewigtig tusschenpersoon.

Ik zal verheugd zyn eens iets van U te hooren.