Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

6 juli 1867

van

Max Rooses (bio)

aan

Julius de Geyter (bio)

 

Volledige Werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868 (1979)

terug naar lijst

Waarschijnlijk 6 juli 1867

Brief van Max Rooses aan Julius de Geyter. Minutenboek van Max Rooses. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)

Aangezien deze tekst in het Minutenboek met een paar forse krassen is doorgehaald, is de brief mogelijk nooit verzonden; de reden zal dan zijn dat Multatuli's antwoord d.d. 5 juli nog juist op tijd binnenkwam.

den heere De Geyter Antwerpen Burchtplein

Geachte Heer,

Ik heb volgens uwen raad aan Multatuli geschreven en hem gesproken van eene Conferencie en van het bijwonen van ons Congres. Dit nu reeds sedert ongeveer eene maand. Nog geen antwoord heb ik verkregen. Ik heb nogthans niet verzuimd sterk erop aan te dringen, en hem de voordeeligste voorwaarden aan te bieden.

Ik heb sedert dien vernomen door eenen onzer dat hij op eene lijst van passagiers naar de Oost ook een naam van Douwes Dekker aangetroffen heeft. Zou hij dit zijn? Anders versta ik er niets van. Hij had mij zelf geschreven in antwoord op den brief hem door u gezonden, mij zijnen wensch uitgedrukt te komen en van zijne bekrompene geldmiddelen gesproken. Zoo gij iets doen kunt, haast u dan de tijd is daar waarop wij ons programma gaan vaststellen. Er is mij door den heer Vuylsteke eenen brief overhandigd meldende dat de liberale Vlaamsche Bond het Congres bijtreedt. Ik heb er dankbaar nota van genomen.

Aanvaard de verzekering mijner hoogachting