Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

15 februari 1867

van

Multatuli

aan

Julius de Geyter (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868 (1979)

terug naar lijst

*15 februari 1867

Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)

Keulen, 15 februari 67

Waarde heer de Geyter, Ik heb redenen om ongerust te zyn of myn brief van heden voor 8 dagen, wel behoorlyk op de post is gedaan, of ook, of er welligt een antwoord van U is gekomen dat men my niet heeft ter hand gesteld? Wilt gy de goedheid hebben my uit die onzekerheid te helpen?

Na vriendelyke groete

geh. de uwe

Douwes Dekker

Komödienstrasse 14b.

De zaak is, dat ik verlegen zit! Is er mogelykheid my spoedig te helpen, och doe het dan, ook al kondet gy den dag myner komst nog niet bepalen.


nadere informatie

afschrift