Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

2 november 1862

van

R.C. d' Ablaing van Giessenburg (bio)

aan

Jan Douwes Dekker (bio)

 

Volledige Werken. Deel 10. Brieven en dokumenten uit de jaren 1858-1862 (1960)

terug naar lijst

2 november 1862

Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Jan Douwes Dekker. (Kopieboek I, blz. 615. M.M.)

Blijkens de adressering van deze brief, moet Jan Douwes Dekker Nederland in het laatst van oktober hebben verlaten. Of Multatuli toen nog in Brussel was, is niet bekend.

Den WelEd. Heer J.D. Dekker

New Castle

Wed. Heer

Ik heb het genoegen niet gehad, het mij toegezegde bezoek van U te ontvangen, ik ben dus zoo vrij U bij dezen schriftelijk uit te noodigen, mij op mijn laatste schrijven te antwoorden. Sedert de ontvangst van uwen brief en het bezoek van den Heer van Leeuwen, op mijne beantwoording gevolgd, heb ik dagelijks verwacht ten minste eenig schrijven te erlangen, dat mij tot inlichting kon dienen hoe de verhouding tussen U, Multatuli en mij thans staat, en hoe, in verband met uwe vroegere handelingen en beloften, die in het vervolg wezen zal.

Ik vermeen dat U mij niet van onbescheidenheid zult kunnen beschuldigen, wanneer, eenmaal door U in die zaak betrokken, na de mij door U gegeven verzekeringen, voor uw vertek naar N.I. ik beleefdelijk om inlichtingen verzoek, die mij vooral na uwe laatste, voor mij raadselachtige handelwijze, meer dan ooit onontbeerlijk geworden zijn.

Uw antwoord te gemoet ziende, heb ik de eer te zijn

Ued Dw Dr

R.C. d'Abl.v.Gb.