Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

20 november 1859

van

Multatuli

aan

Jan Douwes Dekker (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 10. Brieven en dokumenten uit de jaren 1858-1862 (1960)

terug naar lijst

20 november 1859

Brief van Dekker aan zijn broer Jan, in antwoord op een niet teruggevonden schrijven. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.) De brief is oorspronkelijk wellicht iets langer geweest.

O'Connell: Iers vrijheidsstrijder (1775-1847).

Brussel 20 Novr 1859 Savonds

Waarde Jan! Hartelijk dank voor de f 50 die ik van avond rigtig ontvangen heb. (een brief van Eef van 15 dezer is weêr weg. er moet een stukje van eene Courant in geweest zijn. Mijn adres is voortaan: Mr G. Janssens. au prince belge Bruxelles)

Uwe vraag omtrent Rochussen brengt mij in groote spanning, vooral na de pleizierige recensie van den Heer v. L. Want nu die recensie mij hoop geeft te slagen als schrijver, iets waarin ik zooveel schik hebben zou, valt het mij hard juist nu een geheel anderen weg uittegaan. Had ik geene schulden dan was ik liever schrijver dan raad van Indie, maar zoo als de zaken staan moet ik om den wille van het geld, eene betrekking in Indie vóórtrekken.

Ik heb uw brief ½ 7 ontvangen. 't is nu 10 uur. Al dien tijd heb ik nagedacht. De slotsom is: Ja, rochussen. Maar dan moet er meer gestreken worden dan de theekontrakten. want hij komt er dikwijls in. Op het slot ook.

Doch als ik zeg dat ik eene betrekking moet voortrekken volgt hieruit dat het dan ook wezen moet op eene wijze die dat voortrekken wettigt, en die mij 1o in staat stelt mijne schulden aftedoen, en 2o die in mij een principe kroont.

Misschien dat R. daartoe te bewegen is, niet om mijnentwil, maar om D. v. T. te plagen met wien hij niet zeer wèl is. Zijn certificaat van regtschapenheid (in de zaak van Bandjerm.) was waarschijnlijk ironie, want hij houdt D. v. T. voor een Droogstoppel. -

Ik had liever gewacht tot morgen met mijn antwoord, doch je vraagt met ommegaande en ik vrees dat je Amstm verlaten hebt als ik wacht. -

dringendste schuldeischers zijn Fuhri & de Hart en Cassel. Maar ik stel u voor dat op het oogenblik te laten rusten, daar er nu eene krisis is. De Hoofdzaak is dat gij als ge kunt mij in staat stelt hier aftewachten of er van het ministerie iets te verkrijgen is. Ik zal hier op ulto te betalen hebben, ik geloof 350 fr. Daar ik geen akkoord heb kunnen maken pr maand omdat ik niet betalen kon. Doch ik heb kleeren noodig. Ik geloof dat R. wel te bewegen zou zijn om mij te herstellen.

Doch nu eene opmerking, en ga die S.V.P. eens goed na. Na de opinie van v. L. moet ik mijn boek op prijs stellen en tevens de mogelijkheid dat ik meer kan schrijven, en dus slagen in die carrière. Ik bezit dus een soort van kapitaal. Dat kapitaal is grooter dan het wezen zoude wanneer ik niet de Indische historie achter mij had, die mij (laat nu daar of het ten regte of ten onregte is) een martelaar maakt, een apostel, een soort van 'O Connell. Dat alles zou ik opofferen als ik eene betrekking aannam. Dus moet men mij geene halfheden bieden. -

Als ik hersteld word op eene wijze dat ik mijne schulden niet betalen kan, en zóó dat ik niet volkomen gerehabiliteerd word geef ik verreweg de voorkeur aan schrijven, want dan kan ik ook wel mijne schulden niet betalen (zóódanige réussite is onmogelijk in Holland) maar dan zal ik, en dan kan ik voor de réhabilitatie zorgen. Mijn Max H. is een begin daartoe. Als ambtenaar met schulden blijf ik inwendig gedrukt en uitwendig ontëerd. Als schrijver zou ik zorgen dat men mij hoog stelt ook al zat ik gevangen voor schuld.

Begrijp je goed, dat ik als ik van het ministerie veel vorder dit niet is uit koopmansgeest maar ik moet zoo doen. -

Bijv. ik moet de Ned. leeuw hebben. Want als ik schrijf zou ik mij zelf een orde geven, die meer beduidt.

Beoordeel mijne positie niet naar den graad mijner geldverlegenheid. Als ik een jaar mij kon bewegen in den Haag - en zonder bekrompenheid want dat lamt mij - dan geloof ik dat ik G.G. zou kunnen worden. Daarvan is nu geen sprake, doch alleen omdat ik mij niet bewegen kan. -

Ik ben zeer dankbaar aan v. L. dat hij zoo prettig (en ik vind zoo karakteristiek) over mijn boek oordeelt. Ik had eigenlijk alleen van Tine lof verwacht. -

Och ik wilde zoo gaarne schrijver zijn als 't niet om dat vervloekte geld was. en ook zou ik een secretaris moeten hebben die uit mijne kladden kon wijs worden want dat zelf copieren is geestdoodend. Na het schrijven van iets ben ik juist goed gestemd voor meer. maar na 't kopieren ben ik finaal leêg. -

Gelukkig dat Eef mij uw adres heeft gegeven. -

Wilt gij v. H. bedanken voor de vriendelijke bezorging van die historie, en v. L. ook. Of liever ik zal hun schrijven.-

Ga als gij tijd hebt eens bij J. Eduard de Vries Diretkeur theater Fraskati. hij woont op de Leidsche straat. Ik hoor niets van hem. t zou mij zooveel waard zijn in afwachting van den uitslag, eef en de kinderen hier te hebben, doch daarvoor is veel noodig.