Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

9 oktober 1882

van

J.W.E. Duitz

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

9 oktober 1882

Brief van J.W.E. Duitz aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 beschreven. (M.M.)

Plantage Muidergracht

bij Dr. Van Opdorp

Waarde Heer Bruinsma!

Tot nu toe is het me niet gelukt, met vrucht werkzaam te zijn voor de zaak D.D. Ik vrees dat de jaarlyksche bydrage niet hooger zal zijn dan de f100, die ik ervoor bestemd had. Hier dient echter opgemerkt dat ik my het vaderschap van die f100 niet mag toeeigenen, daar mijn aandeel slechts f50 bedraagt en de andere 50 mij zijn toegezegd door een mijner kennissen met name: de Hr Jzn Pruikemaker, iemand met een even leelyken naam als een goed hart - een charmanten jongen! eerst wilde hij zijn naam niet bekend hebben; nù is hij echter van ideé veranderd. Zooals ge verlangt zend ik U deze som tegen December over. Toch moet gij dit jaar op niet méér dan f70 rekenen, tenzij ik meerdere vind, geneigd tot bijdragen.

Schrijf mij eens bij gelegenheid een weinig uitvoerig hoe D.D. het thans maakt, op welke wijze het geld is vastgezet, bij een levensverzekering-maatsy of anderzins. Er is mij dien aangaande niets anders bekend, dan 'tgeen er in een paar regels - in het Handb. meen ik - gestaan heeft. Zelfs de Heer v.d. Goes heeft het niet de moeite waardig geoordeeld mij iets medetedeelen - ik heb hem er dan ook niet naar gevraagd. Zal D.D. nog dezen winter hier spreken?

Of ik mij bij de Verg tegen de kwakzalverij wil aansluiten?... Wel zeker! De zaak verdient ten volle de steun van ieder weldenkende. Dit is ook de meening van mijn vriend D. Henriques de Castro - apotheker Muiderstr. 14 - die gaarne toetreedt, maar alvorens wenschte te weten of hij verplicht is f3 - te storten voor de 3 laatste maanden van 't jaar. Als dat zóó is, dan... zal hij het waarschijnlijk tòch wel doen. Verzoek Uw uitgever hem de couranten te zenden en er het nommer van l.l. September bijtevoegen, dat mij ontbreekt bij de ontvangene nommers.

Zou er geen middel bestaan om de couranten in onze groote steden te dwingen, advertentiën te weigeren van kwakzalvermiddelen? Ik meen van wèl; in verband hiermede ontving ik gaarne de namen der leden te Amsterd. woonende. Zoo er invloedrijke personen onder zijn, zie ik kans van slagen. Ik schrijf U alsdan hierover nader en doe in geen geval iets zonder uw meening gehoord te hebben.

Uw Heer uitgever zal ik na ontvangst van uw antwoord (vooral betreffende die 3 maanden) een postwissel van 6 of van 3 gulden zenden.

Na vele hartelijke groeten en de beste wenschen voor uw loyaal streven en werken

Uw toegenegen

Duitz

9/10 82