Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

april 1882

van

Jan Versluys (bio)

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

Omstreeks 4 april 1882

Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 beschreven. (M.M.)

Amice,

Ik meende ook wel dat ge de prov. Friesland reeds zooveel mogelijk zoudt exploiteeren. Veel meer dan gij doet is er al niet te doen. Korteweg, Iterson en ik hebben het ook in dien geest steeds opgevat. Het eenige wat U misschien nog zoudt kunnen doen, is om van menschen die bijdragen, te vragen of ze er nog meer weten, of ze ook willen overleggen met anderen, enz. Gisteren hebben we op die wijze personen aan 't werk gekregen te Delfshaven, Maassluis en naar we hopen ook te Schiedam.

Voor uitdooving behoeven we volgens mijn bevinding nog niet te vreezen. Telkens vragen nog lui om inlichtingen of circulaires, alsof ze eerst gisteren iets van de heele zaak hoorden.

Groote publiciteit hebben we immers reeds aan de zaak gegeven door de circulaire aan de bladen te zenden. Dat was vrij wel in 't begin. Ik had een week langer willen wachten, maar daar was de meerderheid tegen.

De onderteekenaar Luchtmans had niet opgegeven en geeft zelf vijf gulden. Die schijnt intusschen wat zijn eigen gift betreft Vosmaer nog te zullen overtreffen. Ge hebt dit zeker reeds vernomen van Anna.

Nu en dan krijg ik ook een brief van Dekker. Die bevallen me gewoonlijk erg weinig. De hoofdtoon is steeds: wat moet het resultaat schitterend wezen om zooveel ergernis te vergoeden. En schitterend wordt de uitslag nooit.

Uw stukje in het lokale blad las ik met veel genoegen. Ik ben van morgen weer bij de redactie van 't Handelsblad, maar ze hadden nog geen nader bericht van hun lasterenden briefschrijver. Ik heb ontdekt dat Mr Bergsma de vlegel is; dezelfde die ook werd genoemd in den aanval.

Ik reken er dus maar op, dat ge voortgaat met zooveel mogelijk lui op te sporen die willen bijdragen en geneigd zijn anderen aan te sporen. Een gedrukte circulaire is voor de meesten niet voldoende; ze moeten een brief hebben of wat meestal nog beter is, mondeling worden toegesproken.

Nog iets, in vertrouwen natuurlijk. De Baron van Plettenberg te s-Hage, heeft indertijd f1000 à f2000 opgestreken van Dekker. Ik heb hem een circulaire gezonden maar ik kreeg geen antwoord. Nu heb ik hem nog eens een herinnering gezonden. Maar dat wil ik ook liefst niet laten rusten. Jammer dat Dekker naar ik hoor die zaak zoo vreemd beschouwt.

Op Uw lijst komt Risselada niet voor. Ge hebt hem toch zeker ook een circulaire gezonden. Ik zal hem eens vragen of hij niet iets kan doen in zijn omgeving.

Na vriendelijke groeten

tt

J Versluys