Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

5 juni 1879

van

Mimi Douwes Dekker (bio)

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880 (1989)

terug naar lijst

5 juni 1879

Brief van Mimi aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)

Wiesbaden 5 Juni 79

Waarde Bruinsma! Uw brief van half mei is in orde ontvangen. hartelyk dank. Ja, die arme vrouw van Postma. te sterven is een kleinigheid - maar achterblyven! alleen - het is om te ijzen. Ik zal nu maar geen party trekken voor myn arme Eva [1.] Eva: in haar verhaal Eva in De Nederlandsche Spectator 1874 had Mimi (Heloïse) de heldin zelfmoord laten plegen na de dood van haar man., dat komt nr aanleiding van 'n werkelyk geval niet te pas. maar je - byv. naamw. ‘onverstandig’ neem ik niet aan. dat hoef je niet te gelooven. Ik wou ook wel eens 'n tegenhangertje tegen Eva maken, ja dat zal ik doen en 't je zenden in de hoop je er uit zien zult (als je wezenlyk nog tyd tot lezen van zooiets hebt) dat ik ook wel verstandig kan zyn in uw geest. - Ja, want ik hoor van alle kanten, en 't blykt ook wel, dat je 't erg druk hebt. Hil beklaagde zich ook over al je vergaderingen. die lieve beste Hilda. met Ymkje (onuitsprekelyk!) heb ik wel over haar gepraat - en zy heeft ook Hil verteld van ons kind? - O het is een heerlyk kind. maar bedorven wordt hy. Niemand doet dat harder dan papa en dan in Holland spanden alle kennissen en vrienden daartoe samen. maar hy is ook onweerstaanbaar aanvallig en guitig en slim. en vervult het doel dat ik my voorstelde dat i dek genoegen en afleiding zou geven uitsteekend! één levenslust en gezondheid. Ja Willem! Willem Jakob. (Barends en Heemskerk.) maar we noemen hem altyd nog Wou. dat is al zóó tot gewoonte geworden.

Zeg beste Bruinsma, we hebben een Iris in handen gehad en daarin gelezen uw stukje, (ik meen toch zeker van u?) over 'n nieuwe uitvinding op 't punt van fotographien. ik heb 't niet, alleen gelezen, over 't gemiddelde van fotographien. [2.] De verklaring volgt in de brief van 16 juli 1879, van Mimi's hand. Wat is dat toch? Was dat je ernst? We begrepen er niets van en vonden 't koddig en lachten en maakten allerlei opmerkingen om 't onhoudbare van de stelling 't [3.] 't: bedoeld is te. doen in 't oog vallen - en waren alleen gegeneerd omdat er uw naam onderstond. Zeg eens by gelegenheid: Was 't van U? en was het je ernst? en drukt het stukje zooals het daar is, dan wel juist uit wat je bedoelde?

Hartelyk dank voor de ons zoo trouw toegezonden ‘eigen haard.’ We vinden het heel aardig zoo ook op de hoogte te blyven van dit tydschrift. Er komen soms ook interessante goede stukken in voor. Zoo als nu ‘het Ooft onzer voorvaderen.’ - Dek leest dat ook met genoegen. De arme dek is niet flink. We zyn nu al een week of vyf tehuis en rust heeft i nu, maar heelemaal wel is i niet. lang niet. Het is zoo naar - want een ziekte om er een dokter by te halen is 't niet - Hy heeft weer veel verdriet gehad van zyn zoon, en dan de niet innige verhouding tot Nonnie, die hem zoo weinig kent, dat alles draagt er toe by - maar is het toch ook weer niet alleen - Och ge kent dat en hebt het gezien toen ge hier waart al byna 2 jaar geleden! Duizend groete aan Hil

je hartelyk toegenegen Mimi DD