Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

1 november 1878

van

M. Lamberts

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879 (1989)

terug naar lijst

1 november 1878

Brief van M. Lamberts aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 beschreven; blz. 4 bevat de specifikatie. (M.M.)

Amsterdam 1 Nov 1878

Waardste Heer Bruinsma

Van harte hoop ik elken drie maanden zoo gelukkig te kunnen zijn een nieuwen klant aan te brengen liever gezegd in zoo'n tijdsverloop iemand te vinden die zich belastingschuldig voelt voor Max Havelaar.

Hierbij 20 gulden als 5 voor mij en mijne vrouw 2½ voor Mev Geveke en 2½ voor den Heer C. van Rinsum Alhier, heb de goedheid mij voor de laatste een kaart toetezenden.

Wat Borgerhoff Mulder betreft, weet ik niet of hij U zal remitteren dan wel wil hebben dat ik met hem afreken. Hij schreef mij dat hij met U in correspondentie was, hij zal dus 't eerste wel doen.

Ik zou zoo gaarne meer voor Max Havelaar doen, 't ongelukkigste in de wereld is voor de aanhangers van Mul dat ze zich te weinig aansluiten en elkander niet daar waar ze kunnen helpen. Het is een feit dat de R.C. [1.] R.C.: de rooms-katholieken. alleen door elkander (finantieel vooral) te helpen een kracht hebben die groot is. Een katholiek koopt alles bij zijne medek: terwijl onze rigting juist omdat ze liberaal (bij wijze van spreken) zijn bij iedereen koopen en verkoopen zonder naar den aard der ideën van die wezens te informeren. Bovendien weten de kappellieden op een hun natuurlijk voordeel aanbrengende wijze steeds te pas te brengen dat men tot de vuile bende van Mul: behoort, een en ander tot groot nadeel van ons. Voornamelijk doet zich dat gevoelen in betrekkingen waar vertrouwen moet geschonken worden, zoo als bijv 't mijne schrik s.v.p. niet want ik ben makelaar wel niet in koffij maar nog veel vuiler ik ben makelaar in effecten. - Ik troost mij met 't ideé dat ik een noodzakelijk kwaad ben, dat veel goed kan doen door de clientèle te waarschuwen tegen alles wat, onder de fondsen en handelaren daarin zich al zoo voor vuils bevindt. Dit een en ander is niet erg naar de zin der kappellui die zoo gaarne hun voordeel doen met de domheid van 't publiek; maar ook veelal nadeel brengen voor ons. -

Met 't oog op 't geen ik hierboven schreef, ben ik zoo vrij voor te stellen: naauwe aansluiting voor zijn aanhang, onderlinge bescherming, onderlinge bevoordeeling, daar wij daardoor alleen kracht genoeg kunnen krijgen om eenmaal de huichelachtige kappellui 't masker van 't aangezicht te kunnen rukken. -

Ik stel mij disponibel als makelaar en verbindt mij alles wat mij door die aansluiting als nieuwe clientèle wordt aangebragt voor de helft aftedragen aan Tandem, ik zeg de helft omdat ik een compagnon heb en dus niet over 't geheel kan beschikken. - Zijn er te Leeuwarden onder uwe kennissen die ons orders willen opdragen wij zullen ze even goed en goedkoop bedienen als anderen en ik draag van af dat oogenblik onmiddelijk mijne helft af aan Tandem.

Mogt 't idee uwe goedkeuring wegdragen zal 't mij aangenaam zijn dit bij gelegenheid te hooren. Na vriendelijke groeten van mij en mijne vrouw ook aan de uwe met hartelijken handslag

Lamberts

Mogt ik ten achteren zijn met de 3m/ contributie ik weet niet juist de dag van oprigting wees zoo goed dat dan te schrijven

Specificatie
f 5 2 kwartalen Mev Geveke
5 1 kwartalen Mev. Lamberts
5 1 kwartalen mijzelf
1 kwartaal v Rinsum die nu nieuw lid wordt
de overige f 2.50 verreken ik wel met U