Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

28 december 1874

van

Jan Versluys (bio)

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875 (1986)

terug naar lijst

28 december 1874

Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier tot midden blz. 3 beschreven. (M.M.) Fragment.

Groningen 28 December 74

Waarde Heer,

Uw brief deed my veel genoegen, vooral ook, omdat ik er uit zag, dat U Mina Kruseman had gesproken. Ik heb hier nog niet gesproken met Feringa, maar wel met v.d. Ley, en twee heeren Leopold van de Kweekschool alhier, die met my gaarna jaarlyks f10 afzonderen. Dat viertal zal intusschen wel vermeerderd wor-den. Behoort onder Uw tiental ook v.d. Ley uit Harlingen? Ik ken hem en hy denkt over M. als wy. Als hy niet onder Uw 10tal zal ik hem schryven; bericht my dus svp. daarover eens Het komt my ook voor dat Vosmaer de aangewezen tussenpersoon is. Ik heb er hem daarom ook terstond over geschreven; maar wat my na uw schryven zeer verwondert, geen antwoord gekregen dat direkt ter zake deed. Hy antwoordde dat hy zich tot my zou wensen, als M. in nood zat. Zoo iets nu helpt my niet genoeg. Ik zal hem nu nog eens schryven, te gelyk over een andere zaak. Ik weet nl. dat M. slechts f40 per vel krygt en dit is te weinig. In eens kan hy niet van F. af, omdat deze hem heeft voorgeschoten. Nu moet daaraan een einde komen. Ik heb getracht andere uitgevers er toe te brengen M. meer te bieden, maar zy willen niet uit klieke geest. Nu is myn plan dit als ik F. kan afkoopen. Ik laat van myn rekening de Idëen drukken en betaal aan M. f80 per vel - dat is het dubbele van F.M. kan dan telkens f40 of f50 per vel krygen tot met de overige 40 of 30 F. afgelost is. Houd dit svp. geheim want hoorde F. het of een vriend van hem, dan stopte F. aan M. misschien nog gauw een f1000 in handen om hem voor goed te hebben. Ook Mina Kruseman is er men den eersten druk van haar huwelyk in Indië slecht afgekomen; maar zy zal voortaal beter oppassen, zooals zy ook met Kunst en Kritiek doet.

Dat M. geneigd is van vrienden steun te ontvangen weet ik van hem zelve. Ik schreef hem, voor ik U schreef, alsof het doodnatuurlijk was, en zoo antwoordde hy ook op de zaak.

(....)

tt

J Versluys