Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

6 augustus 1883

van

Mimi Douwes Dekker (bio)

aan

Johan B.H. Bremer, Christina Bremer bio

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

6 augustus 1883

Brief van Mimi aan J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1-4 en 5 (½) beschreven. (M.M.)

N. Ing. 6 Aug. 1883

Beste vrienden!

Ik was bly toen u brief kwam en er uit te zien dat al speet deks laatste u ook, ge hem toch begreep en dat er daardoor niets onvriendelyks voor ons in uw gemoed was gekomen. Ja lieve Stine, het speet my ook heel erg. We hebben den heelen zomer nog geen prettige logés gehad en ik wist bovendien dat het een teleurstelling voor u zou zyn. En zàl 't nu wezenlyk helpen?! Dek heeft zich geheel afgezonderd. Ook de rekenles voor Wou die hy dagelyks met zooveel genoegen gaf, is afgeschaft. ook met Lientje de Haas bemoeit hy zich byna niet - hy heeft aan Robbers bepaald copie beloofd - maar zal 't lukken? Zie dat vraag ik toch altyd nog maar. In deze dagen durf ik met dek niets aanroeren en ook in andere dagen al roer ik niets aan, komen we zelden tot een besluit.

Och ik weet zelf niet meer wat hierop behoorde te volgen. - Geestdrift of animo om iets te verkondigen heeft dek niet. het zou me ook verwonderen als hy dat ooit weer kreeg. en zelfs het kleine doel om ons huishoudentje gaande te houden (wat toch de eigenlyke dryfveer tot al zyn laatste bundels geweest is) dunkt me haast dat hy missen moet. Ik zie niet in dat hy zooveel zou kunnen werken dat we hier zouden kunnen blyven leven zooals we doen. Denk niet dat we op 't oogenblik in geldverlegenheid zyn. neen, in 't geheel niet! maar hoe 't verder gaan moet zie ik niet in. Het huis is ons te groot. dat is lastig en kostbaar en de in onze omstandigheden heel noodzakelyke twee bedienden kosten ons veel te veel! We hebben er herhaaldelyk over gedacht het geheel te verkoopen en als we dat zonder verlies konden doen deden we 't zeker. maar dek vreest dat het verlies te groot zou zyn om zelfs onze verplichtingen tegenover de geen die er ons aanvankelyk geld voor gaf natekomen. Hy doet nu zyn best aan dat alles niet te denken om Robb. te voldoen. arme!

Ik heb een tydlang gehoopt dat misschien de kippeteelt wat zou kunnen opbrengen. Het aanvankelyke resultaat dat myn broeisel in leven bleef, deed my hoopen - maar dek heeft er slechte moed op en welke voorstellen ik ook doe om een kippenhok ergens te laten maken of inrichten hy keurt alles af en vindt dat het geld weggegooid zou zyn. Op dit oogenblik heb ik al myn kippetjes verkocht zynde 30 voor 18 mark samen. ik heb nu nog 39 hanen over. die zyn den 15den van dezen maand 3 maanden oud. Ik heb een man aan den hand die ze koopen wil als ze groot genoeg zyn om te slachten. en natuurlyk denken we ze dan ook zelf optepeuzelen. intusschen zitten ze allen in 't kleine kippenhok dat ge kent maar dat heel rottig is, en waar het altyd doorregent dus heel ongezond. en ik heb geen andere berging tenzy ik wat maken liet. in of aan de remise of kelder. - ook ben ik niet helemaal zeker dat de voeding niet kostbaarder zou zyn dan de opbrengst. als ik zeker was van slagen zou ik deks bedenkingen wel overwinnen. maar nu ik niet zeker ben dat het als geschäft [1.] geschäft: zaak (du.) goed zou zyn durf ik me niet verzetten tegen zyn inzichten. ik had het alleen graag geprobeerd in 't klein.

U pak met boeken hebben we met heel veel dank ontvangen. De confess. van R. [2.] De confess. van R.: ‘Les confessions’ van Rousseau. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), frans filosoof en schrijver van o.m. Confessions (Bekentenissen), zijn mémoires. doen my heel veel genoegen. nu die ben je spoedig tegemoet gekomen! maar het werk van B Cellini [3.] B. Cellini: Benvenuto Cellini (1500-1571), florentijns beeldhouwer, schreef een in 1728 gepubliceerde autobiografie. zag er zoo aantrekkelyk uit, en ik kende 't nog niet dat ik daarmee eerst begonnen ben. Ook dek heeft wel lust dat te lezen en laat u beiden hartelyk danken.

Dus, net voor de trouwparty verlaat je Holland? Ik hoop maar dat je op 't uitstapje om buiten te zyn en schetsen te maken goed weer hebben zult. Er is ook voor de maand Aug. nog altyd buieg weer voorspeld en daar die mynheer Overzier uit Keulen zyn voorspellingen voor Juli zoo goed uitgekomen zyn, ben ik heel bang dat hy in Augustus weer gelyk zal krygen.-

Ja, en 't pakje dat je al voor Wou gekocht had - kassian [4.] kassian: spijtig (mal.) om voor hem mee te brengen. Wat hebben zy gezegd by de Haas? Hy zou Lientje te gemoet reizen tot Keulen, zoo was de afspraak. en wel aanst zondag over 8 dagen.

Maar voor ditmaal genoeg. Beiden hartelyk gegroet van ons alledrie maar vooral van

Mimi