Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

17 maart 1862

van

R.C. d' Ablaing van Giessenburg (bio)

aan

N. Braunius Oeberius (bio)

 

Volledige Werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866 (1977)

terug naar lijst

17 maart 1862

Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan N. Braunius Oeberius. (Kopieboek 1, blz. 594. MM.)

Den WelEd: Heer N. Braunius Oeberius Bolsward

WED. Heer

Ik haast mij u terstond na ontvangst van uwen waarden brief van 15 ll de genoegelijke tijding mede te deelen, dat onze vriend EDDekker op het oogenblik druk zit te schrijven aan zijne ideën. - De koorts is geweken en de pijn in de keel bedaart merkelijk. - Hij zal hoogst waarschijnlijk aanstaande week de beloofde derde voordragt houden? -

Ik neem deze gelegenheid waar u, in naam der sijmpathie, die wij beiden voor Dekkers zaak en persoon aan den dag leggen, de anders misschien te indiscrete vraag te doen: wat hebt ge te Bolsward ten nutte van die zaak en van den persoon verrigt?

Hebt ge u reeds een vriendenkring gevormd, waarin de bedoelingen en de denkbeelden van Dekker ernstig besproken, getoetst en gewogen worden, een der vele kringen, die te zamen moeten en zullen vormen: de derde partij, de partij van waarheid en regtvaardigheid?

Hebt ge reeds eenige voorloopige demarches gedaan, zoodra ge dit geschikt oordeelt, met vrucht eene inteekenlijst te doen circuléren, om u het genot te verschaffen Dekker te Bolsward te zien optreden tot het houden eener voordragt?

Hebt ge,... doch waartoe u middelen aan de hand gegeven, Dekker het bewijs te leveren dat ge met hem sympathiseert. Ge kent beter uwe omgeving dan ik, ge weet beter wat verrigt kan worden met de krachten die u ten dienste staan, dan ik, en - uwe brieven dragen den stempel van warme belangstelling; vergun mij dus liever, dat ik u in het algemeen vraag: Is het u reeds mogelijk geweest te uwent eenige dienst te bewijzen aan de partij waarvoor ge u hebt verklaard. Ik vraag u dit op den man af omdat mijn levensdoel is, de verspreide krachten voor de zaak van waarheid en regtvaardigheid te vereenigen, te groupéren, en ze te stellen in handen dergenen, die ze zullen weten aan te wenden.

Vereer mij dus, bid ik u, met eenig antwoord hieromtrent en geloof mij steeds

Geheel de uwe

R.C d'Ablaing van Giessenburg

Firma R.G Meijer.