Versluys, Jan-

1845-1920, geb. te Oostburg, leraar wiskunde in Haarlem en de Haarlemmermeer. In 1866 werd hij leraar aan de Rijks hbs in Groningen en in 1881 aan de Rijksnormaalschool te Amsterdam. Hij publiceerde een groot aantal leerboeken, die veel invloed hebben uitgeoefend op de vernieuwing van het wiskunde-onderwijs. Verder schreef hij artikelen op het gebied van de zielkunde en de levensbeschouwing. Hij was daarnaast tot 1876 redacteur van Het Schoolblad; in 1883 was hij oprichter en hoofdredacteur van het weekblad Het Nieuwe Schoolblad.

Hij verdedigde hij m. verscheidene malen in Het Schoolblad. m. toonde zich ingenomen met Versluys' vakmanschap. Op 30 november 1873 schrijft hij zijn uitgever J. Waltman Jr. vereerd te zijn met Versluys' kritiek. Hij verzoekt Waltman Versluys een exemplaar van Over Specialiteiten te sturen (vw xvi, p. 320). In zijn verweer tegen J. van Vloten in Het Schoolblad, schrijft Versluys dat m. in vele opzichten ‘boven het peil der gewone menschen’ staat (8 december 1874; vw xvii, p. 198).

Versluys wil zijn bewonderde schrijver ook financieel helpen (o.a. brief aan V. Bruinsma d.d. 28 december 1874, vw xvii, p. 220-221); zijn ‘Multatulibond’ komt echter niet van de grond (brief aan V. Bruinsma d.d. 23 januari 1875, vw xvii, p. 290). In april 1876 logeert hij enige dagen bij m. en Mimi, waarna Mimi haar studie wiskunde serieus ter hand neemt (brief van m. aan G.L. Funke d.d. 12 mei 1876, vw xviii, p. 360).

Twee jaar later logeert m. op zijn beurt bij het echtpaar Versluys. Wanneer Versluys in 1882 tot één van de initiatiefnemers van het *Huldeblijk behoort, neemt m. het hem kwalijk dat zijn wensen hieromtrent niet gehoord worden.

In 1889 publiceerde Versluys Een en ander over Multatuli (Amsterdam: W. Versluys), waarin hij verslag uitbrengt van de onderhandelingen over het Huldeblijk en van zijn teleurstelling over m.'s gedrag. Hij had gemeend dat de leden van zijn commissie wel enig krediet bij m. zouden hebben (a.w., p. 76). In hetzelfde jaar wijdde hij in Het Nieuwe Schoolblad enkele kolommen aan de weerlegging van de Multatuli-wespen van Veritas (ps. van *Marie Anderson). Dit artikel werd later afzonderlijk uitgegeven als Nog iets over Multatuli [en] Nog een en ander over Multatuli (1889, Amsterdam: W. Versluys). *Bientjes