Robbers, Jacques G.-

1838-1925, directeur van de uitgeversmaatschappij *Elsevier die in 1880 het Multatuli-fonds van *G.L. Funke kocht. In 1881 verscheen bij Elsevier de vijfde druk van de Max Havelaar.

De verhouding tussen Robbers en m. verliep vanaf het begin stroef. Hierover schrijft m. op 13 juni 1881 aan zijn vorige uitgever G.L. Funke onder andere:

‘Een feit is (mooi of leelyk, 't is 'n feit!) dat ik van den Heer Robbers niet accepteer, noch inmenging in myn werk, noch meer of min zydelingsche maningen of vermaningen, noch aandringen op haast! Ziet de heer R. niet in, dat hy zich ten-mynen opzichte van zulke dingen (hoe ook ingekleed!) zal moeten onthouden, welnu, 't aantal auteurs is groot. Hy kan z'n kopie elders zoeken.’ (vw xxi, p. 327)

Funke antwoordt hem op 19 juni 1881 dat het hem spijt dat m. problemen verwacht met Robbers: ‘Ergernis kòn mettertijd m.i. niet uitblijven in Uwe verhouding tot een man die vóór alles business man mag heeten.’ (vw xxi, p. 343).

m. had door een voorschot van f 2000 echter wel verplichtingen aan Elsevier. Hiervoor corrigeerde hij de Max Havelaar voor de vijfde druk, maar leverde geen nieuwe kopij. Mimi deelt mee dat Robbers herhaaldelijk aandrong op terugbetaling. Uiteindelijk verzocht m. zijn vriend *J.M. Haspels om met Robbers te gaan praten. Volgens Haspels stelde Robbers zich welwillend op. m. schrijft hem dat Robbers inderdaad ‘recht op kopy’ heeft en hoopt dit spoedig te kunnen leveren (brief van m. aan Haspels d.d. 18 mei 1885, vw xxiii, p. 349). De laatste afbetaling van de schuld bekostigde Mimi uit de opbrengsten van haar uitgave van m.'s brieven.

Robbers was van plan de vijfde druk van de Max Havelaar op te sieren met illustraties. Hiervoor vroeg hij jhr. Josias C. Rappard houtgravures te vervaardigen. De Max Havelaar verscheen echter zonder deze platen (*illustraties).

In 1888 gaf Elsevier de Verzamelde werken van m. uit, ‘bezorgd door zyne weduwe’ (*Volledige Werken). In 1910 stelde Robbers de catalogus samen van de Multatuli-tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam.