Batige saldo's

lett. voordelige overschotten, in het bijzonder de geldelijke overschotten die het *Cultuurstelsel opleverde. m. brengt de batige saldo's onder andere ter sprake in een ingezonden stuk in het Algemeen Handelsblad van 13 december 1859 (vw x, p. 720-722), geschreven na het overlijden van het kamerlid *Stolte: ‘Ik stem volmaakt overeen met de (...) meening dat er naauw verband bestaat tusschen de keuze van een kamerlid en batige saldo's’ (vw x, p. 721).

Verder schrijft hij dat het niet van belang is of de opvolger van Stolte tot de ‘Behouders’ dan wel tot de ‘Liberalen’ behoort, maar dat deze kennis van zaken nodig heeft. Een dag later verscheen zijn brochure Brief aan de kiezers te Amsterdam omtrent de keuze van een afgevaardigde, in verband met Indische specialiteiten en batige saldo's (vw x, p. 170 e.v.). Beide stukken werden in 1860 afgedrukt in de Indrukken van den dag (vw i, p. 444-e.v.).

In de Minnebrieven (vw ii, p, 70-72, 74) worden de batige saldo's ironisch omschreven als ‘de firma Bato Saldig & Co.’.