Radicaal

ambtenarendiploma voor de Indische dienst. Na het behalen hiervan werd men ambtenaar tweede klasse. Het diploma werd verleend door de koning, op voordracht van de gouverneur-generaal. Op 13 februari 1848 diende dd. een rekest in ter verkrijging van dit diploma. Hij schrijft hierin onder meer:

‘Dat hij adressant alleen eerbiedig in het midden brengt dat hij immer redenen heeft gehad te gelooven dat het radicaal hem bij voortduring niet zoude worden geweigerd, - dat hij in die hoop zijne carrière heeft aangevangen en voortgezet, en dat derhalve bij verijdeling dier hoop, tien zijner beste levensjaren nutteloos zouden zijn voorbijgegaan.’ (vw ix, p. 42)

De resident van Bagelen, *Von Schmidt auf Altenstadt, zond een zeer gunstig getuigschrift mee als aanbeveling: ‘De ambtenaar E. Douwes Dekker heeft veel geleerd, bezit onderscheidene kundigheden, en is een knap werkman, hetgeen hem voor verschillende posten, waarvoor het bezit van het Radikaal vereischt wordt, bekwaam doet zijn’. Hij schrijft bovendien dat het ontbreken van dit document de reden is dat hij dd. nog niet heeft kunnen bevorderen (vw ix, p. 43). Bij Koninklijk Besluit van 17 december 1848 werd dd., samen met 228 anderen, het radicaal verleend (vw ix, p. 47).