Multatuli.online


Bijlage IV

Een niet herdrukt ‘Voorbericht’ uit 1875 bij de eerste afzonderlijke uitgave van Vorstenschool.

Voorbericht bij deze uitgaaf

Om redenen die voor den lezer van geen belang zyn, wordt deze uitgaaf van Vorstenschool, hoewel reeds sedert ruim twee jaren gedrukt, eerst nu in den handel gebracht. Sedert dien tyd is de herdruk van den ivden bundel myner ideen, waarin dat stuk aanvankelyk was opgenomen, noodzakelyk geworden. Om alsnu den koopers van deze uitgaaf het hunne te geven, voel ik my in overleg met den heer funke genoopt hier te doen volgen:

1. Het voorbericht waarmee die bundel ideen geopend werd, en dat hoofdzakelyk op dit drama betrekking heeft.
2. Eenige noten en opmerkingen die dezer dagen aan den tweeden druk werden toegevoegd.
3. De voornaamste varianten.

wiesbaden, Voorjaar '75.

multatuli. [9] Uit Vorstenschool, eerste afzonderlijke uitgave. De inleidende bladzijden zijn niet genummerd. Het voorbericht en enkele varianten - niet in deze bijlage opgenomen - en aantekeningen ontbreken in de vw.