Opzoomer, Cornelis Willem-

1821-1892, hoogleraar wijsbegeerte te Utrecht, voorman van de moderne richting in de Nederlands Hervormde kerk.

In Idee 979 noemt m. artikelen van *Buys, *Jorissen, *Vissering en Opzoomer uit de nrc van 1872, over ‘de byzondere verdiensten van Thorbecke’ - die op 5 juni van dat jaar was overleden -. Zij vermeldden echter geen van allen ‘wat die man byzonders heeft uitgericht!’ (vw vi, p. 208). Eerder al bekritiseerde m. Opzoomer in de Millioenen-studiën. In een aantekening uit 1872 hierbij schrijft hij over diens ‘zotterny’:

‘De wysgerige professor schynt niet in te zien dat hy zyn God een slechten dienst bewyst, door hem te benoemen tot “beginsel der Rede” dewyl deze hoedanigheid hem beletten zou met die Rede homogeen te zyn, daarbuiten plaatst, en alzo daartegenover, wat tenslotte neerkomt op redeloosheid. Precies m'n idee!’ (vw v, p. 322)

Op 18 november 1876 schrijft hij P.A. Tiele dat hij onlangs Antigone in de Nederlandse vertaling van Opzoomer (Utrecht, 1868) gelezen heeft:

‘“Vertaald uit het Grieksch” staat er. Welnu, ik meen in staat te zyn te bewyzen dat onze professer 't stuk dood een voudig uit het duitsch vertaald heeft.’ (vw xviii, p. 506)