Alberdingk Thijm, Josephus Albertus-

1820-1889, hoogleraar aan de Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, letterkundige en geschiedschrijver. Hij was één van de grote voorvechters van de rooms-katholieke zaak in Nederland. m. roemt hem in de Divagatiën als:

‘een man dien ik hoger schat dan de meeste myner zogenaamde geestverwanten (...). Zyn politieke en godsdienstige gevoelens, de architectuur zyner frazen, de eigenaardigheid van zyn bewysvoering, de keus der onderwerpen die hy behandelt, zyn styl - hy is namelyk een der zéér weinigen die 'n styl hebben - (...) z'n spelling, zyn oordeel over geschiedenis, zyn opvatting van kunst, (...) alles is gotisch in dien man, alles consequent, ergo: alles eerlyk, en met terugzicht op onze definitie van het woord: liberaal.’ (vw v, p. 347)

Alberdingk Thijm schreef onder de veelzeggende titel ‘Een mislukt drama’ een beoordeling van Vorstenschool in de Dietsche Warande (1875; in hetzelfde jaar ook als brochure verschenen bij C.L. van Langenhuysen, Amsterdam), waarin hij het stuk ‘Van den titel af tot de laatste aanteekening’ ‘eene kakografie’ noemt.

In een brief aan G.L. Funke d.d. 19 april 1877 noemt m. Alberdingk Thijms vertaling van Borniers' Dochter van Roelant een ‘prul’, waarna hij vervolgt dat hij echter voorzichtig moet zijn ‘omdat deze welgemeende opinie allicht zou gehouden worden voor 'n uitvloeisel van racune omdat hy Vorstenschool zoo ongunstig beoordeeld heeft’ (vw xviii, p. 661). *La Mascotte