Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

29 januari 1869

van

Multatuli

aan

Julius de Geyter (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869 (1980)

terug naar lijst

*29 januari 1869

Brief van Multatuli aan De Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De Geyter gewaarmerkt. (M.M.)

den Haag, 29 January 69

Waarde de Geyter, Verschooning voor 't toeven met antwoord! De oorzaak zal ik U mondeling mededeelen.

Indien het U en den Cercle schikt, verkies ik Maandag den achtsten februari.

Ik heb liever eene kleine zaal dan een ongevulde groote, en geen katheder.

Mijne voordragt is dramatisch en ik kan, hoewel niet acterende, geen houten broek verdragen.

De aankondiging zy: dramatische fragmenten.

Ik zal vooraf een-en-ander daarvan mededeelen, opdat ge beter oordeelen kunt. Ik houd myn arbeid voor goed, doch ben benieuwd naar uw oordeel.

Hartelyk met uwe vrouw gegroet van

Mult.

(Zuidwest binnencingel)

18 i

Ge ziet ik ben in myn huis getrokken. Dàt en de aanstaande komst myner vrouw, hetgeen om de kosten veel voeten in de aard heeft, heeft my zeer bezig gehouden. Bovendien ben ik door velerlei zaken wat onrustig.

Hierin ligt dan ook hoofdzakelyk de oorzaak van myn zwygen op uwen brief. Ik wist telkens niet wanneer ik zou kunnen.

Tot nader berigt houd ik het er voor dat Maandag 8 february goed is. Doch schryf me s.v.p. in allen gevalle een woordje, dat ik zeker ben. Het kon zyn dat ik het optreden te Antwerpen in verband bragt met het tegemoet reizen myner vrouw.

Gegroet!