Multatuli.online

Brieven en dokumenten

2 maart 1820

Eduard (Douwes) Dekker te Amsterdam in de Korsjespoortsteeg geboren, blijkens de navolgende akte van 3 maart 1820. (Burgerlijke Stand, Amsterdam)

Den Derden Maart Ao. 1800 twintig, ten Een ure, na den middag, is ingeschreven de Geboorte van Eduard Dekker, geboren den tweeden dezer, des morgens ten vijf ure, Zoon van Engel Douwes Dekker, Beroep kapitein ter Zee, en van Sietske Eeltjes Klijn, Echtelieden, wonende Korsjespoortsteeg No 10, K 4; zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het mannelijk geslacht.

Eerste getuige Gerrit Franke, oud twee & veertig Jaren, wonende Hasselaarsteeg No 9, Beroep tapper.

Tweede getuige Jan Groeneman, oud drie & zestig jaren, wonende N. Leliestrt No 58, Beroep geen,

volgens verzoek gedaan aan ons, door den Vader.

En is, na voorlezing, deze Acte door den Vader & de Getuigen geteekend, en wordt ingevolge der Wet bevestigd, door mij, Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam.

E.D. Dekker

Gt Franke

Jan Groeneman

C. Backer de Jonge